Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Δημιουργικής Απασχόλησης», του Έργου “Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες».

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων) έχει ανάγκη  παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης  ανήλικων ωφελούμενων, ηλικίας απο 6 έως 17 ετών, οι οποίοι φιλοξενούνται στην Τρίπολη

Στόχος του προγράμματος είναι, μέσω της εκπαίδευσης, η παροχή υποστηρικτικών κοινωνικών δράσεων στον μαθητικό πληθυσμό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους θερινούς μήνες Ιούλιο- Αύγουστο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προσκαλεί τα  ενδιαφερόμενα αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 2 και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑμΕΑ, να υποβάλουν πρόταση για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Δημιουργικής Απασχόλησης».

Λαμβάνοντας υπόψιν :

 • την νέα υπογραφείσα σύμβαση (αρ. σύμβασης GRC01/2019/0000000185) μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ Έργου με νέο  τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων  και μέχρι 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.,
 • την υπ. αρ. 13/10-7-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αναφορικά με την έγκριση Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος διδασκαλίας με τίτλο «Δημιουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Δημιουργικής Απασχόλησης» από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, για τις ανάγκες υλοποίησης του παραπάνω Έργου

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 1. Αντικείμενο ανάθεσης είναι η ανάθεση υπηρεσιών για  δημιουργία τεσσάρων τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και δημιουργικής απασχόλησης για τα προσφυγόπαιδα ηλικίας 6 έως 17 ετών που φιλοξενούνται στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA. Η λειτουργία των Τμημάτων προβλέπεται για τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο, την εκμάθηση και/ή διατήρηση της επαφής με την ελληνική γλώσσα και την προετοιμασία των παιδιών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της επόμενης σχολικής χρονιάς. Οι προδιαγραφές της ανάθεσης περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Α’) της παρούσας πρόσκλησης.
 2. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 2 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑμΕΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην υποβολή σφραγισμένων προσφορών έως την Τρίτη 16/07/2019, ιδιοχείρως ή από άλλο πρόσωπο που φέρει σχετική εξουσιοδότηση (έντυπη εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), ως εξής:
 • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.

Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια. Συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις φακέλων είναι αποδεκτές μόνο εφόσον κατατίθενται στο πρωτόκολλο της εταιρείας εντός της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Η προσφορά υποβάλλεται μέσω προτύπου που είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300)  ή στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00. και είναι ηλεκτρονικάδιαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://www.parnonas.gr

Στον φάκελο υποβολής ή στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη  «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος διδασκαλίας με τίτλο «Δημιουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Δημιουργικής Απασχόλησης»,

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. θα παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την προθεσμία υποβολής προσφορών.

Η προσφερόμενη υπηρεσία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Α’), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις ποσότητες της υπό προμήθειας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, με τις ίδιες τιμές του διαγωνισμού στην περίπτωση μείωσης της ποσότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Παρούσας και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι: Αγγελική Μανιταρά , τηλ. 27570-22807, 27570-22808 – Μιχαήλ Πουλάκης, 2713-600419, Email: info@parnonas.gr, amanitara@parnonas.gr, mpoulakis@parnonas.gr

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών ενισχυτικής διδασκαλίας θα ανέρχεται έως το ποσό των 5.600,00€. Η εκπαίδευση απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1285/98. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μίσθωσης ανά ημέρα περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Α’) της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1. Η τεχνική προσφορά  αξιολογείται σύμφωνα με τον πίνακα 3  παράρτημα Α.Η οικονομική προσφορά αξιολογείται σύμφωνα με τον πίνακα 1 στο παράρτημα Β.

6.2 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η προσφορά με την υψηλότερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς με την προϋπόθεση ότι η οικονομική προσφορά είναι δεν είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μίσθωσης ανά ημέρα. Προσφορά που προσφέρει τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτεται και θα  γίνεται δεκτή η επόμενη προς αξιολόγηση προσφορά.

6.3.Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι στο σύνολο τους μη συμφέρουσες.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 2 ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑμΕΑ

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

8.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως ( εντός  5 ήμερών)  και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Άδεια ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 2 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑμΕΑ εν ισχύ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 2. Συμφωνητικό Μίσθωσης Αδειοδοτημένης Δομής ως ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 ή ΚΔΒΜ Επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑμΕΑ, στην περίπτωση που ο προσφέρων δε διαθέτει ίδια δομή στην πόλη της Τρίπολης και αντίστοιχη αδειοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη μισθωμένη δομή
 • Ασφαλιστικη ενημερότητα εν ισχύ
 1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εν ισχύ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει, που να δηλώνει ότι  ο προσφέροντας διαθέτει όλα  τα πιστοποιητικά τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.1 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση. Ο φάκελος περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

(α) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής»

(β) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».

(γ) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

9.2 Στον σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8.1. της παρούσης.

9.3 Στον σφραγισμένο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνεται: Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης
 2. Βιογραφικά Σημειώματα των εκπαιδευτών που θα απασχοληθούν στο έργο

9.4 Οικονομική προσφορά

Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με βάση το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Γ’).

 • Η προσφερόμενη τιμή ανά ημέρα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, τραπεζικές επιβαρύνσεις και άλλες σχετικές δαπάνες)
 • Για λόγους σύγκρισης των προσφορών, στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς», οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό). Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
 • Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 • Η προσφορά υπογράφεται και σφραγίζεται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 • Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της τιμής που έχει δοθεί με την προσφορά του, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

9.5 Διευκρινήσεις επί των προσφορών

9.6 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά). Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

Οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας & Δημιουργικής Απασχόλησης», στο πλαίσιο του Έργου :«Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»),

9.6.1. Οι τρείς ξεχωριστοί φάκελοι (όπως περιγράφονται στην Παρ. 9.1 του παρόντος άρθρου) φέρουν επίσης τις παραπάνω ενδείξεις.

9.6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

9.6.3 Προσφορές που περιέρχονται στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

9.6.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στο πρωτόκολλο της επιχείρησης) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

9.6.5 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

9.6.6 Η τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσης (Παράρτημα Ι-Ελάχιστες προδιαγραφές).

9.6.7   Χρόνος ισχύος προσφορών ( 1 μήνα)

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

10.1.Σε ημερομηνία που θα καθορισθεί και θα είναι μεταγενέστερη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης: α) Αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς β) μονογράφονται και σφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο γ) συντάσσει πρακτικό με τους συμμετέχοντες που υπέβαλλαν τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους απορριπτέους, με αναφορά του λόγου απόρριψης.

10.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.

10.2 Κατόπιν, η Επιτροπή Ανάθεσης που ορίζεται επ’ αυτού, προχωρεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων. Η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να απορρίψει με ειδική αιτιολόγηση, μια οικονομική προσφορά, αν κρίνει ότι είναι υπερβολικά χαμηλή, αφού προηγουμένως ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις για τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής της προσφοράς αυτής και τις κρίνει ανεπαρκείς. Η Επιτροπή Ανάθεσης καταρτίζει την κατάταξη των οικονομικών προσφορών, με βάση το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) που ορίζεται από τους υποψηφίους.

10.3 Η επιλογή του προσωρινού αναδόχου/ων της πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ανάθεσης, με βάση τη πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, κάθε διαγωνιζόμενου, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης. Συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τη σειρά κατάταξης των διαγωνιζόμενων και τους απορριπτέους, με αναφορά του λόγου απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορά στην παρούσα πρόσκληση.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

11.1 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε όλους όσους υπέβαλλαν προσφορά στην παρούσα πρόσκληση.

11.2 Εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση σε αυτούς των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν προσφορά μπορούν να υποβάλλουν γραπτή ένσταση, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης, με αναφορά του λόγου ένστασης.

11.3 Επί των ενστάσεων αυτών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, το αργότερο εντός μιας (1) ημερολογιακης ημέρας από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών.

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1. Μετά τον χειρισμό των ενστάσεων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, με βάση την οποία καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

12.2 Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

13.1 Η της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 • Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας εντός της πόλης της Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-19:00.

13.2 Η παραλαβή της υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έκδοση πρακτικών παραλαβής από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε..

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

14.1. Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά ως εξής:

Η  αμοιβή θα καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα μετά από  την έκδοση  των  αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών που θα εκδώσει ο ανάδοχος και μετά τη σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών παραλαβής.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με αυτήν θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. στoν παρακάτω σύνδεσμο: http://www.parnonas.gr.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.

 1. Η σύμβαση
 2. Η παρούσα πρόσκληση

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας και αποδέχεται την πρόσκληση, ως έχει.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc), πατήστε εδώ

|