Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
2. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
3. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης Έργου.
5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
6. Το νόμο υπ΄ αριθ. 4452 /2017 (άρθρο 21).
7. Τις ανάγκες στελέχωσης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
8. Την αρ. 8/23-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δεκαπέντε (15) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τίτλο «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ήτοι 31-12-2023. Το έργο θα υλοποιηθεί στο Λεωνίδιο.

 • Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:
 • Τέσσερα (4) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα μηχανικού.
 • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.
 • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού Π.Ε.
 • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Γεωλόγου
 • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.
H Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Τεχνικής της Υπηρεσίας καθώς και Προϊστάμενοι μελετών, υπηρεσιών και έργων και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.
Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην οποία και δραστηριοποιείται.

Οι Επιχειρησιακοί στόχοι της Εταιρείας σχετίζονται με:

 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΟΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Τη σύνταξη μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης στους ΟΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (αγροτικός, κοινωνικός τομέας, μεταποίηση – εμπορία αγροτικών προϊόντων κλπ.).
 • Την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων που εγκρίνονται για υλοποίηση έργων / δράσεων, με κύριο σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των ΟΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Την εξειδίκευση και συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίτευξη επιμέρους στόχων.
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας και πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.

Για τους ως άνω σκοπούς η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο τη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, έως το έτος 2021».
 2. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τίτλο «Ωρίμανση Έργων Δήμου Τρίπολης για την υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».
 3. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σπάρτης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την υποστήριξη του Δήμου Σπάρτης ο οποίος θα εκπονήσει την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και για την ωρίμανση των διαδικασιών σχεδιασμού του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης».

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020», η Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της ωρίμανσης των έργων προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

 1. Ωρίμανση έργων (αδειοδοτήσεις, πληρότητα φακέλων κ.λπ.)
 2. Σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση μελέτης
 3. Σύνταξη αναγκαίων μελετών
 4. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.)
 5. Σύνταξη εκθέσεων κατάστασης ωριμότητας των έργων
 6. Επικαιροποίηση προϋπολογισμών
 7. Προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες
 8. Παρακολούθηση έργων μέσω αυτοψιών, μετρήσεων, επεξεργασία και επαληθεύσεων των σχετικών δεδομένων σε τακτικά διαστήματα
 9. Εξέταση στρατηγικών λύσεων
 10. Σύνταξη διαγραμμάτων/πινάκων πορείας υλοποίησης έργων
 11. Οργάνωση Φακέλων Έργων

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 • α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
 • β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
 • γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
 • δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
  στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
 • ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
 • η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
 • θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
 • ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
 • κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.
 • λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί

Διανομή της προκήρυξης – Παροχή πληροφοριών

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Άννα Κοδέλλα, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Υποβολή πρότασης συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 24/05/2019 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τίτλο «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Όργανα αξιολόγησης και λήψης απόφασης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ.

Λεωνίδιο, 09/05/2019

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ
O Γενικός Διευθυντής
Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τα απαραίτητα προσόντα ανά ειδικότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, πατήστε εδώ

|