Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Ιδιωτικού Δίκαιου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τίτλο «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ήτοι 31-12-2023. Το έργο θα υλοποιηθεί στο Λεωνίδιο.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:

 • ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής.

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Τεχνικής της Υπηρεσίας καθώς και Προϊστάμενοι μελετών, υπηρεσιών και έργων και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4314/2014.

Η Αναπτυξιακή είναι Φορέας Υλοποίησης Έργων ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 για λογαριασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ο οποίος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργων, των παρακάτω Πράξεων:

 1. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β’ΦΑΣΗ» ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 5004008
 2. «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό ΟΠΣ 5001524.
 3. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και με Καινοτομία 2014-2020», Κωδικό ΟΠΣ 5017273.

Επιπλέον η Εταιρεία έχει αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Νότιας Κυνουρίας την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Τυρού» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020», η Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα είναι υπεύθυνη για ορθή και σύννομη υλοποίηση των Πράξεων που έχει αναλάβει ως φορέας υλοποίησης:

Ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

 1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, επικαιροποίηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όπου απαιτείται).
 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ.
 4. Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
 7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
 8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).

Για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους του έργου η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παρακάτω σύμβαση:

Προσόντα – Αρμοδιότητες

Ειδικότητα   ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής
Πλήθος συνεργατών   1
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης Έργου

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία της Εταιρείας προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ως φορέας υλοποίησης.

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει την παρακολούθηση, το συντονισμό, τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση υλοποίησης πράξεων οι οποίες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Αναλυτικά το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Την επίβλεψη της εκτέλεσης των δημοπρατηθέντων έργων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις «περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων» και τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 • Την τήρηση φακέλων των υπό υλοποίηση έργων όπως αυτή καθορίζεται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 •  Τη διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
 • Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
 • Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου

Παραδοτέα:

Τμηματική αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του Έργου.

Χρονικά πλαίσια και συνολικό τίμημα

για τη σύμβαση συνεργάτη

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ήτοι 31-12-2023, και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής για το έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 13.200,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ήτοι 31-12-2023. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ήτοι 31-12-2023, ως ισχύει.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 13.200,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.

Τόπος εργασίας

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από την Εταιρεία και καταβάλλονται στο/στη συνεργάτη με την υποβολή των σχετικών παραστατικών.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος Έργου

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει υποβάλλει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το Συντονιστή Ομάδας Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.

Απαιτούμενα προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.    Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

3.    Γνώση χειρισμού Η/Υ.

4.    Ειδική εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον 8 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 22/04/2019 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υποστήριξη έργων «Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Λεωνίδιο, 11/04/2019

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ

O Γενικός Διευθυντής

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση (απαιτούμενα δικαιολογητικά, κριτήρια κατάταξης και βαθμολογία αυτών, κτλ), μπορείτε να δείτε στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, εδώ

|