Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις υπηρεσίες καθαριότητας της αίθουσας του Παλαιού Δημαρχείου και των λοιπών χώρων, των 2 ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη στις 13 και 18-12-18 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του προγράμματος ESTIA, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υλοποιεί η Εταιρεία, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας της αίθουσας του Παλαιού Δημαρχείου και των λοιπών χώρων  των 2 ημερίδων που θα διοργανώσει στις 13 και 18-12-18.

 Η πρώτη ημερίδα  τίτλο « προληπτική ιατρική και κανόνες υγιεινής για γυναίκες και παιδία»  θα  πραγματοποιηθεί στις 13-12-18. Η δεύτερη στις 18-12-18 με τίτλο «Ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας».

Οι δυο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Τρίπολης ( Εθν. Αντιστάσεως 53).

  • Οι προσφορές που θα κατατεθούν για την κάθε εκδήλωση ξεχωριστά θα πρέπει να  είναι σύμφωνη με το άρθρο 68 ν.3863/2010 για αυτό θα  πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα  παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν:

2

ΔΥΟ

Ημέρες και ώρες εργασίας

2 ημέρες/2 ώρες πριν – 2 ώρες μετά

ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ/2 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ – 2 ΒΡΕΣ ΜΕΤΑ

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων:

30

ΤΡΙΑΝΤΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν

έως την Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 14:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της αίτησης, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 80,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|