Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
  2. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
  3. Την με αριθμό GRC01/2018/0000000164/01-02-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
  4. Τις ανάγκες στελέχωσης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
  5. Την αρ. 08/09-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση ανακοίνωσης για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων τους και έως 31-12-2018, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Στο πλαίσιο των παραπάνω θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Τρίπολη Διερμηνέας Περσικών (Φαρσί) έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1
102 Τρίπολη Διερμηνέας Αραβικών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία ή με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Περσική γλώσσα (Φαρσί) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής

ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία ενός (1) έτους στη μετάφραση και διερμηνεία της Περσικής γλώσσας (Φαρσί),

ή οποιοδήποτε πτυχίο Πανεπιστημίου από χώρες που τα Φαρσί είναι επίσημη,

ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Περσικής γλώσσας (επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστο).

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση δεν καλυφθεί από τους υποψήφιους που πληρούν τα παραπάνω τυπικά προσόντα, θα επιλεγούν υποψήφιοι με μητρική γλώσσα την Περσική. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η αξιολόγηση της καλής γνώσης των δύο γλωσσών θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, εκτός των περιπτώσεων πιστοποιημένων διερμηνέων.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.

2.    Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών ή παλιννοστούντων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

3.    Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

4.    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5.    Γνώση χειρισμού Η/Υ.

6.    Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

102

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Πτυχίο ή δίπλωμα στην Μετάφραση και Διερμηνεία ή στη Μετάφραση ή στη Διερμηνεία ή με ειδίκευση Μετάφρασης ή με ειδίκευση Διερμηνείας στην Αραβική γλώσσα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής

ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία ενός (1) έτους στη μετάφραση και διερμηνεία της αραβικής γλώσσας.

ή οποιοδήποτε πτυχίο Αραβικού Πανεπιστημίου

ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αραβικών (επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστο).

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση δεν καλυφθεί από τους υποψήφιους που πληρούν τα παραπάνω τυπικά προσόντα, θα επιλεγούν υποψήφιοι με μητρική γλώσσα την αραβική. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η αξιολόγηση της καλής γνώσης των δύο γλωσσών θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, εκτός των περιπτώσεων πιστοποιημένων διερμηνέων.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Καλή γνώση κουρδικών γλωσσών (Σορανί ή/και Κιρμαντζί).

2.    Γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.

3.    Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη προσφύγων, μεταναστών ή παλιννοστούντων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

4.    Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

5.    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

6.    Γνώση χειρισμού Η/Υ.

7.    Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (www.parnonas.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, η πρόσκληση θα αναρτηθεί σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης, τηλ. 271-2711181.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι τη Δευτέρα 21/05/2018 και ώρα 17:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Λεωνίδιο, 10/05/2018

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρίνης Μπερέτσος

Γενικός Διευθυντής

 

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, εδώ

Κατεβάστε σε doc μορφή το Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας, εδώ και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, εδώ

|