Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού για δύο (2) άτομα με ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «NEETS ON BOARD», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EASI)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα, με ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «NEETs ON BOARD», της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), με Συντονιστή Εταίρο την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και λοιπούς εταίρους το Δήμο Πειραιά και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E., συνολικού προϋπολογισμού 315.814,43€ (ο οποίος θα καλυφθεί κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI και κατά 20% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Στόχος του Έργου «NEETs ON BOARD» είναι η κινητοποίηση της ομάδας των NEETs, των νέων δηλαδή μεταξύ 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας, από τις περιοχές του Πειραιά, του Αργοσαρωνικού και της Ανατολικής Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθησή τους στις πρωτοβουλίες του Youth Guarantee με αναφορά στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Για την υλοποίηση του έργου «NEETs ON BOARD», τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 4/9/2017 Εσωτερικό Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινίσεων ή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 17:00, είναι η κ. Άννα Κοδέλλα και η κ. Αγγελική Μανιταρά, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Δευτέρα 26/02/2018 και ώρα 17.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “NEETs ON BOARD”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

  • Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, καθώς και τα Παραρτήματα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» (αρχείο zip), εδώ.
  • Τα Παραρτήματα της Πρόσκλησης, με την αίτηση υποψηφιότητας, την υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα, μπορείτε να τα βρείτε σε doc μορφή, εδώ.

|