Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Προϊστάμενου του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας, με αντικείμενο την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, την υποστήριξη των δράσεων της Καινοτομίας του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και την υποστήριξη του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο», που υλοποιεί η Εταιρεία, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί η Εταιρεία. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την διαδικασία υποβολής , μπορείτε να δείτε στο αναλυτικό κείμενο της Ανακοίνωσης, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Ανακοίνωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (pdf)
Παραρτήματα (doc)

|