Ανακοίνωση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) 2017

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016.
 2. Την απόφαση με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ/Β/ 3521/1-11-2016).
 3. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400.
 4. Την αρ. πρωτ. 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1435/14-06-2016 πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020».
 5. Το υπ’ αριθμ. 1/11-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σχετικά με την έγκριση ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ως εξής: με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού και αντικείμενο την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, και με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Θετικών Επιστημών, και αντικείμενο την υποστήριξη στις δράσεις της Καινοτομίας και των Διακρατικών και Διατοπικών σχεδίων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Λεωνίδιο Αρκαδίας

ΠΕ Οικονομικού έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

102

Λεωνίδιο Αρκαδίας

ΠΕ Θετικών Επιστημών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης.

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

6. Ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση διακρατικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής θετικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

2.  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο περιβάλλον.

3.  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

5.  Ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση διακρατικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών.

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α.

Βαθμός πτυχίου

Έως 400 μόρια

Β.

Εμπειρία: Αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην παρούσα

Έως 420 μόρια

Γ.

Συνέντευξη: Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειμένου της θέσεως, επικοινωνιακή δεξιότητα, συμπεριφορά, χρήση Η/Υ

Έως 500 μόρια

Σύνολο

Έως 1.320 μόρια

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

κατηγορία ΔΕ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

μονάδες

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

400

 

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω

μονάδες

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413

420

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού ή άλλης επαγγελματικής άδειας.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

– Για τους Χημικούς μετά την ημερομηνία εγγραφής μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, η οποία προκύπτει από την υποβολή της σχετικής βεβαίωσης.

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος  ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
 3. Βασικό τίτλο σπουδών.
 4. Μεταπτυχιακό τίτλο, όπου απαιτείται.
 5. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ, όπου απαιτείται.
 6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπου απαιτείται.
 7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.
 8. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος και στην οικεία ανακοίνωση (βλ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ).
 9. Βιογραφικό σημείωμα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22.01.2016» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «25.02.2016».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Ανάρτηση της περίληψης και ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «4-10-2016» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22.01.2016» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «25.02.2016»] να γίνει στην ιστοσελίδα (www.parnonas.gr) και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως και από ώρα 9:00 έως 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Άννας Κοδέλλα, κ. Άννας Κορδονούρη, (τηλ. επικοινωνίας: 27570-22807-22938). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέωνà Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ)  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέωνà Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·.

Κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων από τους υποψηφίους προς την υπηρεσία μας δεν θα πρέπει να συμπληρωθούν τα υποστοιχεία Ε.β. (Βαθμός Εντοπιότητας) και ΣΤ. (ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) τα οποία υπάρχουν στο έντυπο – υπόδειγμα καθώς δεν αποτελούν προαπαιτούμενα στοιχεία αξιολόγησης και δεν μοριοδοτούνται. Σε περίπτωση συμπλήρωσής τους από τους αιτούντες η αίτηση δεν θεωρείται άκυρη αλλά σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη από την υπηρεσία κατά την αξιολόγηση και μοριοδότηση της αιτήσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους καλεί όλους σε συνέντευξη, ενώπιον Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, συνέντευξη).
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμός τίτλου σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (εμπειρία) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.parnonas.gr) και στα γραφεία μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης  το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Εταιρεία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση  

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψήφιους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.

Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που επιλέγεται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολείται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις·και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22.01.2016» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «25.02.2016», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέωνà Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση ΣΜΕ, όπως αίτηση, περίληψη και παραρτήματα, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

|