Πρακτικό Αξιολόγησης & Επιλογής Προσωπικού

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 2η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 11/10-11-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια της αρ. πρωτ. 1682/13-12-2016 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έντεκα (11) άτομα ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών δομικών Έργων, ΤΕ Πολιτικών μηχανικών Έργων Υποδομής, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Θετικών Επιστημών και ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αντικείμενο την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νήσων Αττικής με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Παρόντες

 1. κ. Μαρία Μπούζιου, Γεωπόνο – Συντονίστρια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER
 2. κ. Πολυξένη Μένη, Οικονομολόγο / Προϊστάμενη Οικονομικού Τμήματος της Εταιρείας
 3. κ. Άννα Κορδονούρη, Βιβλιοθηκονόμο / Υπεύθυνη Τμήματος Συμβάσεων,

έλαβε υπόψη:

 1. Το υπ’ αριθμ. 11/10-11-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.
 2. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1682/13-12-2016 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
 3. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 1762/22-12-2016, 1763/22-12-2016, 1767/22-12-2016, 1776/23-12-2016, 1777/23-12-2016, 1778/23-12-2016, 1781/23-12-2016, 1782/23-12-2016, 1783/23-12-2016, 1785/23-12-2016, 1794/27-12-2016, 1795/27-12-2016 και 1796/27-12-2016 αιτήσεις των υποψηφίων για τις παραπάνω ειδικότητες, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Ύστερα από έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων, συμπληρώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σύμφωνα με υπόδειγμα του ΑΣΕΠ, οι οποίοι επισυνάπτονται.

Για την ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού (κωδικός Απασχόλησης 101) υποβλήθηκε 1 αίτηση. Ο υποψήφιος Ρουσάλης Παναγιώτης δεν πληρούσε το απαιτούμενο προσόν της ειδικής εμπειρίας στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον 18 μηνών.

Για την ειδικότητα ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού (κωδικός Απασχόλησης 104) υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις. Η υποψήφια Χουτοπούλου Ελένη δεν πληρούσε τον απαιτούμενο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το απαιτούμενο προσόν της ειδικής εμπειρίας στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον 24 μηνών.

Για την ειδικότητα ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού (κωδικός Απασχόλησης 105) υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις. Ο υποψήφιος Χουτόπουλος Πέτρος δεν πληρούσε το απαιτούμενο προσόν της ειδικής εμπειρίας στην διαχείριση – Επίβλεψη τεχνικών έργων δημοσίου και στη σύνταξη τεχνικών μελετών τουλάχιστον 2 ετών.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα της ανακοίνωσης και συμμετείχαν στη διαδικασία της συνέντευξης.

Στις 30/12/2016 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους υποψήφιους που υπέβαλαν αιτήσεις από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού στο πλαίσιο της ως άνω ανακοίνωσης, και συντάχθηκε το από 30/12/2016 Πρακτικό συνέντευξης επιλογής προσωπικού, το οποίο επισυνάπτεται.

Βάσει των παραπάνω η τελική βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

102

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΙΤΑΡΑ

733,60

460

1.193,60

103

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ 665,20 470 1.135,20

104

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΤΑΛΗΣ 728,40 470 1.198,40

105

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ 580,60 460 1.040,60
106 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 648,60 470

1.118,60

107 ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΙΤΑΚΗ 564,00 480

1.044,00

108

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΟΣ 560,00 450 1.010,00
109 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΑ 684,00 480

1.164,00

110

ΠΕ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ 588,80 460

1.048,80

111 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ 684,00 450

1.134,00

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, προτείνουν ομόφωνα τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους κάτωθι:

 1. Αγγελική Μανιταρά του Αθανασίου, Οικονομολόγο ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και η μοναδική υποψήφια.
 2. Ηλία Μαρνέρη του Ιωάννη, Οικονομολόγο ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και ο μοναδικός υποψήφιος.
 3. Μιχαήλ Ζώταλη του Ηρακλή, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης.
 4. Χρήστο Γεωργίτση, του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης.
 5. Ιωάννη Σαρρή του Ευαγγέλου, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και ο μοναδικός υποψήφιος.
 6. Μαρίνα Τριτάκη του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων ΤΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και η μοναδική υποψήφια.
 7. Γεώργιο Μπόκο του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής ΤΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και ο μοναδικός υποψήφιος.
 8. Χριστίνα Καλαθά του Πέτρου, Δασολόγος ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και η μοναδική υποψήφια.
 9. Παναγιώτη Γεωργοστάθη του Γεωργίου, Φυσικό ΠΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και ο μοναδικός υποψήφιος.
 10. Ειρήνη Τσουκάτου του Δημητρίου, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕ, καθότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Ανακοίνωσης και είναι και η μοναδική υποψήφια.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής

Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού

 

 Μαρία Μπούζιου           Πολυξένη Μένη           Άννα Κορδονούρη

Δείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, εδώ 

|