Ανακοίνωση εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αρ. 30.317/14.2.86 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 31.324/5.6.86 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αφορά την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΤΕΙ ή ΣΕΛΕΤΕ»
  2. Την υπ’ αρ. Ε5/ 1797/20.3. 86 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, που τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Ε5/4825/ 16.6.86.

 Καλεί,

Τελειόφοιτους σπουδαστές Α.Τ.Ε.Ι. στους κλάδους Διοίκησης & Οικονομίας και  Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής) που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία πρακτική άσκηση έξι (6) μηνών να αποστείλουν στη Γραμματεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, εντύπως ή ηλεκτρονικά, το Βιογραφικό τους Σημείωμα.

Οι επιλεγέντες για πρακτική άσκηση θα αμείβονται σύμφωνα με το αναγραφόμενο ποσού ειδικών αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

  Μαρίνης Μπερέτσος

|