Ανακοίνωση για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νήσων Αττικής με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας, ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έντεκα (11) ατόμων.

Η συνολική διάρκεια των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο των παραπάνω θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Οικονομικού έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

102

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Οικονομικού έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

103

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Οικονομικού έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

104

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

105

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

106

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

107

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

108

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

109

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Γεωτεχνικών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

110

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Θετικών Επιστημών έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

111

Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης.

4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

6. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης.

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

6. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

7. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων διατοπικών – διακρατικών συνεργασιών τουλάχιστον τριών (3) ετών.

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

3.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης.

4.  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

6.  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

7. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον τριών (3) ετών.

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση Κατασκευών.

3.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

4.  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

6.  Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

7.  Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3.  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

5.  Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

6.  Ειδική εμπειρία στη διαχείριση – επίβλεψη Τεχνικών Έργων δημοσίου και στη σύνταξη τεχνικών μελετών τουλάχιστον δύο (2) ετών.

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

5. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

6. Ειδική εμπειρία στη διαχείριση – επίβλεψη Τεχνικών Έργων δημοσίου και στη σύνταξη τεχνικών μελετών τουλάχιστον δύο (2) ετών.

7. Εμπειρία σε θέση ευθύνης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

4.   Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

5.  Ειδική εμπειρία στη διαχείριση – επίβλεψη Τεχνικών Έργων δημοσίου τουλάχιστον τριών (3) ετών.

6.  Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.

7.  Εμπειρία σε θέση ευθύνης τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.

108

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.   Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

3.  Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.

4.  Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Αξιολόγηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.

109

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

4. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Ή

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

4. Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

110

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής θετικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

2.  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ενέργεια και περιβάλλον.

3.  Ειδική εμπειρία στην εκπόνηση σχεδίων / μελετών σε θέματα όπως: ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια, δημοτικός φωτισμός, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, βιοκλιματικός σχεδιασμός, έργα πρασίνου, τουλάχιστον είκοσι (20) μηνών.

4.  Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

4.  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης λειτουργιών ΟΤΑ.

5.  Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση ΣΜΕ, όπως αίτηση, περίληψη και παραρτήματα, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

|