Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα υποβάλει με την ιδιότητα του συντονιστή εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» πρόταση, στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», της κατηγορίας παρέμβασης 2: «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχοληση ευάλωτων ομάδων», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Εταίροι της Α.Σ. αποτελούν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος ΑΕ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, επιμελητηριακοί φορείς και ΜΚΟ, ενώ συμπεριλαμβάνεται έγκριτος πανεπιστημιακός φορέας από το Ηνωμένο Βασίλειο με σημαντική εμπειρία στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Το έργο της Λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία ενός Μηχανισμού παροχής υπηρεσιών μίας στάσης (one stop shop) για νέους και υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας να παρέχει υπηρεσίες όπως:

  • Προώθηση της ιδέας και των πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και ευαισθητοποίηση του οικοσυστήματος στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στις επιμέρους Περιφερειακές της Ενότητες
  • Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους (εν δυνάμει, νέους και υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες) και άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders), λ.χ. ΟΤΑ, ΜΚΟ και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κ.λπ
  • Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής (coaching και mentoring).
  • Λειτουργία δομής – θερμοκοιτίδας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε εύκολα προσβάσιμη και κεντρική περιοχή σε κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας, η οποία θα προσφέρει κοινή επιχειρηματική έδρα, συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής, κ.λπ
  • Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα τύπου ERASMUS, μέσω των οποίων θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες άτυπης μάθησης (on the job training) στο χώρο ενεργών Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου
  • Προώθηση τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local pacts) μεταξύ των ΚΟΙΝΣΕΠ και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών (λ.χ. ΟΤΑ και άλλα ΝΠΔΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί).
  • Δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία κλαδικών ή οριζόντιων συστάδων – clusters κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες, κ.λπ.), την πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό), την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση και γενικότερα την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων – εταίρων
  • Υποστήριξη διακρατικής συνεργασίας με πανεπιστημιακό φορέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών Κοινωνικής Οικονομίας στη χώρα του. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη μεταφορά καλών πρακτικών από τη χώρα προέλευσης του εταίρου αλλά και ευρύτερα, στην ανάπτυξη κοινών εργαλείων και μεθοδολογιών για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρηματιών στην Περιφέρεια αλλά και στην παροχή τεχνογνωσίας κοινωνικής επιχειρηματικότητας απευθείας στους κοινωνικούς επιχειρηματίες μέσω σύντομων επιμορφώσεων.

|