Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο “Εξάγουμε Τοπικά Προϊόντα Ποιότητας-Δημιουργούμε Θέσεις Εργασίας στην Περιοχή μας”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» καλεί άνεργους,νέους επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, κατοίκους των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς, να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης «ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ»“, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου έως τις 03 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300.

Εναλλακτικά τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ», Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, Τ: 27570-22807, F: 27570- 23230, E: info@parnonas.gr, www.parnonas.gr, www.topsa-parnonas.gr

Αίτηση

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Παράρτημα Πρόσκλησης

|