Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την “Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου”

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου”, συνολικού προϋπολογισμού 602.828,45 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό MIS 453153 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά αυτής από τη γραμματεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ παρνωνα – Αναπτυξιακη Ανωνυμη Εταιρεια Ο.Τ.Α., στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, Τ.Κ 22300, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Το αντίτιμο για την παραλαβή του τεύχους ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται στη γραμματεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ παρνωνα – Αναπτυξιακη Ανωνυμη Εταιρεια Ο.Τ.Α., έως 08-04-2014, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 08-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ παρνωνα – Αναπτυξιακη Ανωνυμη Εταιρεια Ο.Τ.Α., στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, Τ.Κ 22300, όπου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού η αποσφράγιση των προσφορών δημόσια.

PERILISI PROKHR STOLWN

|