Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους. Καθορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι αυτόν, να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Δ.Σ., το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της, με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Βασίλειος Σαλάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Νότιας Κυνουρίας

Αντιπρόεδροι:

Παναγιώτα Πριφτάκη, Αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς

Δημήτριος Γκαύρος, Αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Διευθύνων Σύμβουλος:

Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Εντεταλμένος Σύμβουλος:

Εμμανουήλ Δολιανίτης, Δημοτικός Σύμβουλος Νότιας Κυνουρίας

Μέλη:

Σωτήριος Μένεγας, Δημοτικός Σύμβουλος Ευρώτα

Σπυρίδων Φλώρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου

|