Α’ ΦΑΣΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2011-2014

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Α΄ φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβασιάς για την περίοδο 2011-2014.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασιάς, επιδιώκει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής βελτίωσης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών του, δηλαδή ένα πρόγραμμα με τέσσερις βασικούς στόχους:

  • Τη βελτίωση και ολοκλήρωση των υποδομών και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας
  • Την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου
  • Την οργάνωση των Υπηρεσιών του νέου Δήμου Μονεμβασιάς
  • Την ανάπτυξη των συνεργασιών με άλλους Φορείς και Δήμους

Οι προτάσεις επ’ αυτού υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαβούλευσης.

ερωτηματολόγιο διαβούλευσης

|