Επαναπροκήρυξη Κοινωνικού/ής Λειτουργού/Νοσηλευτή-τριας/Οικογενενειακού Βοηθού-Βοηθητικού Προσωπικού στο “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμων Νιάτων και Ζάρακα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρία (3) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για τη συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμων Νιάτων και Ζάρακα που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 30 Απριλίου έως 11 Μαϊου 2009, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Επαναπροκήρυξη

Περίληψη επαναπροκήρυξης

entypo_211

|