Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοηθείας, στο Δήμο Θεραπνών Ν. Λακωνίας. Η προθεσμία υποβολής των […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρία (3) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για τη συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμων Νιάτων και Ζάρακα που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι την […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για τη συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Λεωνιδίου που υπάγεται στο Μέτρο 5.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι 31-07-2009 και με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν επιστρέψει στην εργασία του το ήδη υφιστάμενο προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 20 έως 30 Μαρτίου 2009, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για τη συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 5.3 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης μέχρι 31-12-2008 με δυνατότητα παράτασης κατά την έναρξη εφαρμογής των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 5 έως 14 Νοεμβρίου 2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Αξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 7 έως 14 Φεβρουαρίου 2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σχέση σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με: δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ Μηχανικός Πολυτεχνικής σχολής και ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Δασολόγου. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας, από 19 Ιανουρίου έως 4 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επισυνάπτεται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) άτομα ως εξής: Ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού» που υπάγεται στο Μέτρο 5.3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας / ανάπτυξη και ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών απασχόλησης» του Αξονα Προτεραιότητας 5 «Υποστήριξη και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης έως τις 31/08/2008 ημερομηνία λήξης του προγράμματος και ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Αξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης έως τις 31/08/2008 ημερομηνία λήξης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Αστρος Αρκαδίας από 15 έως 25 Ιανουαρίου 2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Άξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Άστρος Αρκαδίας από 21 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας» που υπάγεται στο Μέτρο 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές αγροτικές περιοχές» του Άξονα 2 «Αειφόρος ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Εταιρείας στο Άστρος Αρκαδίας από 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2007, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αναλυτική προκήρυξη, η περίληψη αυτής καθώς και το έντυπο αίτησης επισυνάπτονται.

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης μίας (1) θέσης γραμματείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, που εδρεύει στο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Άστρος Αρκαδίας από 14 έως 23 Νοεμβρίου 2007 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα