Δείτε ή κατεβάστε σε pdf μορφή τις παρακάτω διευκρινίσεις:  

Περισσότερα

Δείτε ή κατεβάστε σε pdf μορφή τις παρακάτω υπουργικές αποφάσεις: ΥΑ_Ιδιωτικών αρχική ΥΑ_ Ιδιωτικών 1η Τροπ ΥΑ_ Ιδιωτικών 2η Τροπ ΥΑ_ Ιδιωτικών 3η Τροπ ΥΑ_Δημοσίων_αρχική ΥΑ_Δημοσίων_1η Τροπ ΥΑ_Δημοσίων_2η Τροπ ΥΑ_Δημοσίων_3η Τροπ ΥΑ_covid_Παράταση ΥΑ_137675 ΕΥΘΥ ΚΥΑ Καταλυμάτων ΚΥΑ_Καταλυμάτων 1η Τροπ

Περισσότερα

Στις 25/01/2021 η Αναπτυξιακή Πάρνωνα διοργάνωσε διαδικτυακό εργαστήριο για την περιοχή της νότιας Κυνουρίας με στόχο τη διατύπωση απόψεων για το μέλλον και τις ανάγκες της περιοχής με ορίζοντα το  2040. Για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου πολύτιμη υπήρξε η υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της […]

Περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων κος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας με απόφασή του ενέκρινε το αίτημα υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 6.089.700,00 Ευρώ της ΟΤΔ Πάρνωνα. Η παραπάνω κατανομή θα καλύψει προτάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Στο […]

Περισσότερα

Από το 2016 έως και το 2024, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, συντάσσει κάθε χρόνο, Ετήσια Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, την […]

Περισσότερα

Η ΟΤΔ Πάρνωνα σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης και έκδοσης τελικών αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, υπέβαλε αίτημα υπερδέσμευσης πόρων συνολικού ύψους 6.089.690,25 Ευρώ. Το αίτημα έρχεται […]

Περισσότερα

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER – Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας Και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους και […]

Περισσότερα

Στο παρακάτω εξαιρετικό βίντεο, εξηγείται η πρωτοβουλία της ΕΕ “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων” (ΤΑΠΤοΚ-CLLD) που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Το πρόγραμμα CLLD είναι μια bottom-up (από κάτω προς τα πάνω) προσέγγιση που στοχεύει σε πραγματικές και συγκεκριμένες ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους αγροτικών περιοχών να […]

Περισσότερα

Το τέταρτο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο (ERP) πραγματοποιήθηκε στο Candás της Αστούριας, από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου του 2019. Συμμετείχαν 335 εκπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 38 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι της υπαίθρου, εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές, εθνικοί κυβερνητικοί και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]

Περισσότερα

Από τη Μονεμβασιά ξεκίνησε σήμερα η υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης των έργων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε πενήντα τέσσερα (54) και η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών έχει ύψος 6.862.323,07 Ευρώ. Συγκεκριμένα, σήμερα […]

Περισσότερα