Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 […]

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου παλαιού Ελαιοτριβείου Τυρού και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» – Υποέργο 1 της […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» – Υποέργο 2 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Περισσότερα

Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας υλοποιείται η Πράξη   «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ» Συμβατικού προϋπολογισμού 5.864.274,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   Η οποία χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου» – Υποέργο 2 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Περισσότερα

Η δραστηριοποίηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. στο τομέα παροχής υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α ξεκίνησε σε πιλοτική εφαρμογή κατά το έτος 2001 κατόπιν του διαχειριστικού κλεισίματος των προγραμμάτων του Β΄ ΚΠΣ που υλοποιούσε στην περιοχή του Πάρνωνα. Σκοπός των ενεργειών της τεχνικής στήριξης ήταν η ωρίμανση δημοσίων έργων των Ο.Τ.Α.-μετόχων της […]

Περισσότερα

Η Εταιρεία για τη χρονική περίοδο 2003-2005  προσπάθησε,   για την αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. ως προς την διεκδίκηση έργων,  να παρέχει πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να οργανώσει καλύτερα το έργο της Τεχνικής Στήριξης και των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς του Ο.Τ.Α.   Έτσι, πέρα από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά την […]

Περισσότερα

Παρά τις όποιες δυσκολίες κατά την υποβολή και προετοιμασία των προτεινόμενων προτάσεων έργου των Ο.Τ.Α. (έλλειψη κυρίως των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων), τα αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας ήταν αξιόλογα, δεδομένου ότι οι εγκρίσεις σε σχέση με τις υποβληθείσες προτάσεις ήταν άνω του 50%. Αυτό βέβαια που έχει ιδιαίτερη σημασία και […]

Περισσότερα