3η Προκήρυξη Leader +

Στις 11-7-2005 δημοσιεύτηκε η 3η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως 15-9-2005. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται και τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά δράση, ενώ ο φάκελος υποψηφιότητας είναι το υπόδειγμα που θα πρέπει να συμπληρωθεί προσαρμοσμένο στην επενδυτική πρόταση του ενδιαφερόμενου.

Επισυναπτόμενα

3η Προκήρυξη_Ενημερωτικό Δελτίο Μέρος Α

3η Προκήρυξη_Ενημερωτικό Δελτίο Μέρος Β

3η Προκήρυξη_Ενημερωτικό Δελτίο Μέρος Γ

3η Προκήρυξη_Φάκελος Υποψηφιότητας ΜέροςΑ

3η Προκήρυξη_Φάκελος Υποψηφιότητας Μέρος Β

|