Πίνακας επιλεγέντων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 2356/07-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας επιλεγέντων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 2356/07-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

Βαθμολογία

1.

2462/18.07.2022 Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6,98

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 2356/07-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

|