Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Πατήστε εδώ, για να δείτε ή να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 2356/07-07-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης, ήτοι έως 31.12.2022, και δυνατότητα παράτασης εφόσον η Πράξη παραταθεί.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Πάρνωνα Α.Ε.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Ενταγμένη Πράξη με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037868, με την συγχρηματοδότηση από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αφορά σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο κέντρο του Λεωνιδίου Αρκαδίας, ενός παραδοσιακού οικισμού και ιστορικού τόπου, με σκοπό την διαμόρφωση της ενιαίας μορφής του Κέντρου του και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του. Μέσω της προτεινόμενης πράξης, θα γίνει ανάπλαση της κεντρικής οδού και των παρακαμπτηρίων, όπου και βρίσκονται τα περισσότερα καταστήματα του οικισμού και  θα εγκατασταθούν νέες εφαρμογές βιώσιμης αστικής κινητικότητας και συστήματα έξυπνης πόλης. Επιπλέον, θα αναμορφωθούν οι όψεις των καταστημάτων σε μια ενιαία μορφή ανάδειξης του οικισμού και τέλος το εμπορικό επιμελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες, θα προχωρήσουν σε ενέργειες προβολής και προώθησης του εμπορικού Κέντρου Λεωνιδίου. Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί σε 7 υποέργα, με τα κυρίως υποέργα να προωθούν καλές πρακτικές βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, προστασίας του περιβάλλοντος, ισότητας και ανάδειξης ταυτότητας. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από 7 υποέργα:

Υποέργο 1: Ενέργειες προετοιμασίας φακέλου της Πράξης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας».

Υποέργο 2: Ωρίμανση Μελετών

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και των Τευχών Δημοπράτησης για την ανάπλαση του κεντρικού οδικού άξονα και των παρακαμπτήριων οδών Λεωνιδίου.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Εφαρμογής, Τεύχη δημοπράτησης-ΣΑΥ & ΦΑΥ.

Υποέργο 3: Ανάπλαση Κεντρικού Οδικού Άξονα και Παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου.

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η ανάπλαση/ αναβάθμιση του Κεντρικού Οδικού Άξονα Λεωνιδίου, όπου προτείνεται η δημιουργία ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που να συνάδει με τη σύγχρονη όψη μιας κεντρικής οδού παραδοσιακού οικισμού, που έχει όμως και υπερτοπικό χαρακτήρα. Η πρόταση σκοπό έχει να προβλέψει τις υποδομές των δικτύων έτσι που να μην είναι απαραίτητο κάθε φορά να καταστρέφεται και να ανακατασκευάζεται τμήμα της οδού. Ένα έργο με πρόβλεψη σε βάθος χρόνου.

Υποέργο 4: Προμήθεια εφαρμογών έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Λεωνιδίου.

Το υποέργο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Υποέργο 5: Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην υποστήριξη και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Υποέργων 2,3,4 και 6 της προτεινόμενης πράξης.

Υποέργο 6: Ανάδειξη ταυτότητας Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου

Το αντικείμενο του Υποέργου 6, είναι η ανάδειξη ταυτότητας του ανοικτού κέντρου εμπορίου Λεωνιδίου, μέσω της αναβάθμισης των όψεων των εμπορικών και λοιπών καταστημάτων του Κεντρικού Άξονα.

Υποέργο 7: Υπηρεσίες Προβολής & προώθησης Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Λεωνιδίου

Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά ενδεικτικά: σε συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.). Το παραπάνω Υποέργο θα υλοποιηθεί από το Επιμελητήριο Αρκαδίας

Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην υποστήριξη και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Υποέργων 2,3,4 και 6 της προτεινόμενης πράξης.

Συγκεκριμένα αφορά:

Πακέτο Εργασίας 1 (Υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης και υποέργων)

 • Υποστήριξη στη διενέργεια διαδικασιών αναθέσεων και επιλογής Αναδόχου του Υποέργου 3 σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Υποστήριξη κατά τη διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου και μέχρι την Συμβασιοποίηση του υποέργου 3.
 • Υποστήριξη στην υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργου 3 και στην διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών διαχείρισης της πράξης καθώς και στα πρότυπα παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (OPS).
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 3, ήτοι:
  • Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον καθορισμό των απαιτήσεων ελέγχου χρόνου κατασκευής και κόστους οι οποίες θα περιλαμβάνουν α)καθορισμό διαδικασίας ελέγχων και β) έλεγχος και σχολιασμός των προγραμμάτων των κατασκευαστών για το αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού Αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού.
  • Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο του προγραμματισμού του αναδόχου κατασκευής και του χρονοδιαγράμματος του έργου.
  • Υποστήριξη επί τόπου του έργου των μηχανικών του αναδόχου για το αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού Αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού για το αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού Αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού
  • Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο πολιτικής προσωπικού – οργάνωση κατασκευαστών – μεθοδολογία κατασκευής για το αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού Αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού
  • Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη διαχείριση ποιότητας και στον ποιοτικό έλεγχο του έργου για το αντικείμενο που άπτεται του γνωστικού Αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού
  • Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων της πορείας υλοποίησης της εργολαβίας και διατύπωση εισηγήσεων – προτάσεων τεχνικών λύσεων, όπου απαιτηθεί
  • Υποστήριξη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη των διαδικασιών πληρωμών της πράξης, συγκέντρωση αντιγράφων των παραστατικών πληρωμής του Δήμου.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη δελτίων δήλωσης δαπανών και οικονομικών αναφορών του υποέργου 3.
 • Υποστήριξη στην παρακολούθηση και την αποτύπωση του Φυσικού και του Οικονομικού Αντικειμένου του υποέργου 3– υποστήριξη στην σύνταξη Δελτίου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης και Δελτίων Επίτευξης Δεικτών Στόχων
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 6, για το πεδίο που άπτεται του αντικειμένου του Πολιτικού Μηχανικού.
  • Επίλυση τυχόν προβλημάτων που δύναται να προκύψουν με τον Ανάδοχο
  • Έλεγχος τήρησης χρονοδιαγράμματος
  • Υποστήριξη της επιτροπής παραλαβής για τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου
 • Υποστήριξη στη σύνταξη περιοδικών τεχνικών εκθέσεων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την υλοποίηση της πράξης, η συσχέτιση αυτών με τους αναφερόμενους στο ΤΔΠ δείκτες καθώς και προτάσεις βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης ή απαραίτητων αναθεωρήσεων των στόχων της πράξης.
 • Υποστήριξη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. κατά τους ενδιάμεσους και τελικούς ελέγχους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή.
 • Υποστήριξη στη τήρηση των κανόνων Δημοσιότητας της Πράξης
 • Οργάνωση και τήρηση του Φακέλου Πράξης που θα περιέχει κατ’ ελάχιστο την αρχειοθέτηση του σχετιζομένου με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης υλικό, καθώς και τη σχετική με την πράξη αλληλογραφία με τη Διαχειριστική Αρχή.
 • Επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Υποέργου 3 καθώς και στην τροποποίηση αυτού όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη
 • Υποστήριξη κατά την ολοκλήρωση της Πράξης

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνες για τη διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινίσεων ή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 17:00, είναι η κ. Άννα Κορδονούρη και η κ. Μαρίνα Τριτάκη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πάρνωνα Α.Ε.(www.parnonas.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Δευτέρα 18/07/2022 και ώρα 16.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Πάρνωνα Α.Ε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

 

Λεωνίδιο, 07/07/2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης με τα παραρτήματα, την αναλυτική περιγραφή του έργου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, κτλ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|