Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023», ειδικότερα για την Ωρίμανση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ.: 7344/10-06-2022 Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης, και την Ωρίμανση του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ. 23 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ.: 7907/22-06-2022 Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για δυόμιση μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου εφόσον απαιτηθεί.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε

  • ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023» και ειδικότερα την ωρίμανση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ωρίμανση του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ. 23 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Δήμων στη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη της από 23/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, με τον Δήμο Μονεμβασίας για την πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023», και ειδικότερα την ωρίμανση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ωρίμανση του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο.Τ. 23 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ως εξής:

Στον οικισμό Καραβοστάσι του Δήμου Μονεμβασίας, υπάρχει επισφαλής περιοχή μήκους περίπου 100 μέτρων. Το πρανές βρίσκεται στο ανάντη όριο κατοικημένων περιοχών και εκτός από φαινόμενα πρόσφατων καταπτώσεων παρουσιάζει επισφαλείς περιοχές με αυξημένο κίνδυνο μελλοντικών καταπτώσεων. Λόγω της θέσης του πρανούς, οι βραχόμαζες αποτελούν κίνδυνο στην περίπτωση κατάπτωσης τόσο για υφιστάμενη κατοικία όσο και για τον κατάντη δρόμο.

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έχει ως στόχο τη διαπίστωση των προβλημάτων ευστάθειας στην προαναφερθείσα περιοχή με απαιτούμενες τις ακόλουθες μελέτες και υποστηρικτικές ενέργειες:

  • Τοπογραφική αποτύπωση η οποία θα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει η αεροφωτογράφηση του πρανούς σε περιοχή εκτάσεως 10 στρεμμάτων, περίπου. Από τη συγκεκριμένη εργασία θα συνταχθεί έγχρωμος ορθοφωτοχάρτης και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο εδάφους (dtm).

Στη δεύτερη φάση θα γίνει επίγεια τοπογραφική αποτύπωσης του χώρου στα κατάντη του πρανούς και θα αποτυπωθούν σημεία επί του πρανούς.

Από τις παραπάνω εργασίες θα συνταχθούν, έγχρωμος ορθοφωτοχάρτης και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο εδάφους (dtm) της περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1:500 ή 1:200. Για τη λήψη αεροφωτογραφιών θα χρησιμοποιηθεί drone ενώ για τις υπόλοιπες τοπογραφικές εργασίες θα χρησιμοποιηθούν GPS διπλής συχνότητας και γεωδαιτικός σταθμός.

Οι συντεταγμένες του ορθοφωτοχάρτη, του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και του τοπογραφικού διαγράμματος θα είναι στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87 με τη χρήση του δικτύου HEPOS του Εθνικού Κτηματολογίου.

  • Εκπόνηση πλήρους βραχομηχανικής μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
  • Προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του ακέραιου βράχου και της βραχόμαζας,
  • Προσδιορισμό των τεκτονικών ασυνεχειών και των δημιουργούμενων ασταθών περιοχών.
  • Έλεγχο δυνητικών τροχιών ολίσθησης και κατάπτωσης.
  • Προσδιορισμό των κατάλληλων ανά περίπτωση μέτρων προστασίας όπου θα προταθούν λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου βραχοπτώσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Μαρίνα Τριτάκη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 05/07/2022 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

 

Λεωνίδιο, 24/06/2022

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης με τα παραρτήματα, την αναλυτική περιγραφή του έργου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, κτλ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|