Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ»

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων,  στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 662/01.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) άτομα ειδικότητας Π.Ε. Ανθρωπιστικών Σπουδών για την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ».

Δείτε τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Πρόσκλησης, εδώ

|