Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ  (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Στόχοι – Στρατηγική – Οφέλη

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα -οικονομία, κοινωνία και θεσμούς- σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.

 

Στόχος είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την καινοτομία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.

Τοποθετώντας την ελληνική οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο αυξημένων επενδύσεων, απασχόλησης και ανάπτυξης, το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 θα προκαλέσει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, και θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας.

Δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας
Αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026
Μόνιμα κέρδη στο ΑΕΠ και στην απασχόληση εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων, και της αύξησης της παραγωγικότητας
Η αύξηση θα προέλθει κυρίως μέσω αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τον φάκελο των δανείων. Σημαντική συνεισφορά θα έχουν και οι αυξημένες δημόσιες επενδύσεις, που θα χρηματοδοτηθούν από τον φάκελο των επιχορηγήσεων
Αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%
Οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα συνεισφέρουν και αυτές στην άνοδο του ΑΕΠ τα επόμενα πέντε χρόνια, μέσα από διάφορα κανάλια, όπως η αύξηση των εξαγωγών

Πυλώνες & Άξονες

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:

Συνολικοί επενδυτικοί πόροι που κινητοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Πυλώνες & Άξονες

Προϋπολογισμός Ταμείου

Ανάκαμψης

Επενδυτικοί Πόροι που

Κινητοποιούνται

1. Πράσινη Μετάβαση

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

1.200

2.348

1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

2.711

5.225

1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

520

1.305

1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

1.763

2.726

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 1

6.194

11.604

2. Ψηφιακή Μετάβαση

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

522

582

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

1.280

1.280

2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

375

475

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 2

2.177

2.337

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

776

776

3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

2.311

2.395

3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας

1.486

1.486

3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

611

611

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 3

5.185

5.268

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης

187

215

4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

189

189

4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

251

464

4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

21

21

4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

444

612

4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

3.743

7.233

4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

5

5

Τεχνική υποστήριξη

40

40

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 4

4.880

8.779

Γενικό Άθροισμα

18.435

27.988

Δάνεια

12.728

31.819

Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι

31.163

59.807

 

 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελλάδα 2.0, εδώ: https://greece20.gov.gr/

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|