Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρέτησης προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου»

Πληροφορίες: Τριτάκη Μαρίνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» (CPV: 33196200-2, 44115600-5, 35121600-4, 44112600-4, 30231320-6), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.000,00€ με ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή/ Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής διαγωνισμού: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, είναι Ν.Π.Ι.Δ και ανήκει στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. (Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού του ν. 4674/2020 και του ν. 4548/2018)

Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΔΜΗΣ), και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: https://parnonas.gr/.

Α/Α συστήματος στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 154800

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών: 1/3/2022 και ώρα 12:00
Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική

Τρόπος σύναψης σύμβασης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων. Η υποβολή
προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης: 33196200-2: Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
44115600-5: Μηχανισμοί ανέλκυσης για αναπήρους
35121600-4: Επιγραφές
44112600-4: Ηχομονωτικά μέσα
30231320-6: Οθόνες αφής

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ταξινόμηση κατά CPV: 33196200-2, 44115600-5, 35121600-4, 44112600-4, 30231320-6

Χρόνος ισχύος προσφορών: εννέα (9) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και αν εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του προσφερόμενου είδους χωρίς ΦΠΑ. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, ύψους 4% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του προσφερόμενου είδους χωρίς ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΣΑ Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ 2017ΣΕ27510019 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, των ετών 2020-2021 κατά το ποσό των 75.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.

Πληρωμές: Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Διοικητικές Προσφυγές: Σύμφωνα με τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016 και όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του Ν. 4478/2017 άρθρο 87.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους αναφέρονται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: https://parnonas.gr/.

Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς Φορείς, δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ

 

Δείτε ή κατεβάστε σε pdf μορφή, τα παρακάτω έγγραφα:

 

 

 

 

|