Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ειδικότερα την εκπόνηση της «Οριστικής Στατικής και Γεωτεχνικής Μελέτης Νέας Γέφυρας επί του Ερασίνου Ποταμού», βάσει του υπ’ αριθμ πρωτ.: 432536/23-12-2021 Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης και την εκπόνηση της «Μελέτης Στατικής Επάρκειας Γέφυρας Πάνιτσας επί του Ίναχου Ποταμού (Α’ Φάση)», βάσει του υπ’ αριθμ πρωτ.: 8167/11-01-2022 Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου εφόσον απαιτηθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε δύο (2) άτομα με ειδικότητα Π.Ε Πολιτικού Μηχανικού.

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ειδικότερα:

Α. την εκπόνηση της Οριστικής Στατικής και Γεωτεχνικής Μελέτης Νέας Γέφυρας επί του Ερασίνου Ποταμού και

Β. την εκπόνηση της Μελέτης Στατικής Επάρκειας Γέφυρας Πάνιτσας επί του Ίναχου Ποταμού (Α’ Φάση), και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Δήμων στη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη της από 19-08-2021 προγραμματικής Σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, και ειδικότερα την εκπόνηση της Οριστικής Στατικής και Γεωτεχνικής Μελέτης Νέας Γέφυρας επί του Ερασίνου Ποταμού και την εκπόνηση της Μελέτης Στατικής Επάρκειας Γέφυρας Πάνιτσας επί του Ίναχου Ποταμού (Α’ Φάση).

 

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει αναλάβει:

Α. την εκπόνηση της Οριστικής Στατικής και Γεωτεχνικής Μελέτης Νέας Γέφυρας επί του Ερασίνου Ποταμού.

Η αντικατάσταση της υφιστάμενης βλαμμένης μεταλλικής γέφυρας δια της κατασκευής νέας σύγχρονης οδογέφυρας παρόμοιας λειτουργικής τυπικής διατομής κρίνεται αναγκαία καθώς σε συνέχεια αυτοψίας αβίαστα συμπεραίνεται ότι το μέγεθος των βλαβών και των φθορών στον μεταλλικό φέροντα οργανισμό της γέφυρας την καθιστά εξαιρετικά μειωμένης αντοχής και επικίνδυνη για διέλευση οχημάτων.

Η υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα επί του Ερασινού αποτελεί τεχνικό διέλευσης της επέκτασης της οδού Άργους προς την παραλία του Αργολικού κόλπου σε θέση εκβολής του εν λόγω Ποταμού στον θαλάσσιο αποδέκτη.

Το υφιστάμενο τεχνικό γεφύρωσης διαμορφώνεται ενός (1) αμφιέρειστου ανοίγματος μήκους ~15.00m. Το πλάτος του φορέα καταστρώματος ισούται περί τα 3.00μ, στο οποίο διαμορφώνεται μια λωρίδα κυκλοφορίας (μία και για τις δύο κατευθύνσεις).

Πρόκειται για τυπική δικτυωματική γέφυρα διατομής καταστρώματος U, αποτελούμενη από δύο παράλληλα όμοια κατακόρυφα δικτυώματα. Έκαστος δικτύωμα αποτελείται από έναν οριζόντιο θλιπτίρα, ένα οριζόντιο ελκυστήρα ορθοστάτες και χιαστί συνδέσμους, τα οποία διαμορφώνουν μεταξύ τους δέκα (10) κατακόρυφα όμοια φατνώματα μήκους περί το 1.50μ έκαστος.

Οι δύο ελκυστήρες των δικτυωμάτων συνδέονται μεταξύ τους σε θέση ορθοστατών με εγκάρσιες δοκίδες και οριζόντια διαγώνια, στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα φέρουν το κατάστρωμα της γέφυρας. Συγκεκριμένα, επί των εγκάρσιων δοκίδων εδράζονται αμφιέρειστα θολωτά επάλληλα αυλακωτά χαλυβδόφυλλα επί των οποίων διαστρώνεται λιθόδεμα αποτελούμενο από λίθους και συνδετικό υλικό από τσιμέντο.

Παρατηρήσεις αυτοψίας:

 • έντονη οξείδωση των μεταλλικών ελασμάτων,
 • αποκόλληση (delamination) και ελλιπής σύνδεση των ελασμάτων που συνθέτουν τα όποια στοιχεία του δικτυώματος,
 • άσχημη κατάσταση του αυλακωτού θολωτού χαλυδόφυλλου επί του οποίου εδράζεται το οδόστρωμα της γέφυρας που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες αστοχίες και ρωγμές.
 • έντονη καθίζηση των ακροβάθρων επί των οποίων εδράζεται ο αμφιέρειστος δικτυωματικός φορέας της ανωδομής όπως συμπεραίνεται από την απόκλιση τους από την κατακόρυφο και το άνοιγμα των κατακόρυφων αρμών μεταξύ μη μονολιθικών εν επαφή στοιχείων.

Ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάσταση της υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας με νέα ελαφρώς τοξωτού φορέα ανωδομής.

Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Στατική Μελέτη (Οριστική)
 • Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης

Β. την εκπόνηση της Μελέτης Στατικής Επάρκειας Γέφυρας Πάνιτσας επί του Ίναχου Ποταμού (Α’ Φάση).

Η γέφυρα Πάνιτσας αποτελεί τεχνικό διέλευσης του παραλιακού οδικού τμήματος που συνδέει το Ναύπλιο με τον οικισμό της Νέας Κίου, επί του ποταμού Ινάχου σε θέση εκβολής του εν λόγω Ποταμού στον Αργολικό Κόλπο. Ο φορέας του εν λόγω τεχνικού μορφώνεται ως γέφυρα τριών (3) ανοιγμάτων, από αμφιέρειστες δοκούς, δύο (2) μεσόβαθρα και δύο (2) ακρόβαθρα.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε:

 • η πλάκα καταστρώματος δεν μορφώνεται συνεχής ως είθισται στις σύγχρονες γέφυρες με προκατασκευασμένες δοκούς αλλά χωριζόμενη με εγκάρσιους αρμούς τόσο στις θέσεις ακροβάθρων όσο και στις θέσεις των μεσοβάθρων.
 • οι ράβδοι οπλισμών δεν έχουν την απαραίτητη συνάφεια μεταξύ οπλισμών και περιβάλλοντος σκυροδέματος και συνεπώς δεν αναπτύσουν τη πλήρη αντοχή των διαθέσιμων ράβδων οπλισμών.
 • οι ράβδοι οπλισμών είναι εκτεθειμένες στις δυσμενείς επιδράσεις του έντονου αλκαλικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την ολοένα οξείδωσή τους και απομείωση της ενεργούς επιφάνειας των.
 • οι βλάβες του περιβάλλοντος σκυροδέματος λόγω έντονης ενανθράκωσης του από τις απορροές όμβριων υδάτων.
 • η παντελής έλλειψη πλευρικών διαμορφώσεων ασφαλείας (ΣΑΟ) επί των κρασπέδων των πεζοδρομίων και υφίσταται μόνο κιγκλιδώματα ασφαλείας πεζών τα οποία κατά τόπους είναι σπασμένα και παραμορφωμένα από πρόσκρουση οχημάτων
 • οι φθορές του ασφαλτικού που σχετίζονται με τις απουσία ορθών διαμορφώσεων ρύσεων του καταστρώματος και ανεπάρκειας του συστήματος αποχέτευσης του.

Ως εκ τούτου προτείνεται ο έλεγχος στατικής επάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας με σκοπό την σύνταξη οριστικής στατικής μελέτης ενίσχυσης ή επισκευής, ανάλογα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών.

Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
 • Μελέτη Προτάσεων Αποκατάστασης

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Μαρίνα Τριτάκη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 10/02/2022 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

 

Λεωνίδιο, 31/01/2022

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης με τα παραρτήματα, την αναλυτική περιγραφη του έργου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, κτλ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|