Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ειδικότερα την εκπόνηση της «Μελέτης Βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης», βάσει του υπ’ αριθμ πρωτ.: 394270/29-11-2021 Αιτήματος Τεχνικής Στήριξης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου εφόσον απαιτηθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε

  • Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Π.Ε Πολιτικού Μηχανικού
  • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε Μηχανολόγου Μηχανικού

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ειδικότερα την εκπόνηση της «Μελέτης Βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης», και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Δήμων στη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη της από 19-08-2021 προγραμματικής Σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, και ειδικότερα την εκπόνηση την εκπόνηση της «Μελέτης Βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης» με στόχο την ωρίμανση του έργου.

 

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής σύμβασης, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει αναλάβει την εκπόνηση της «Μελέτης Βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης».

Η δημιουργία ενός νέου ισόπεδου κόμβου σε αντικατάσταση του επισφαλούς υπάρχοντος στη συμβολή της Ε.Ο. 07 με τη νότια παράκαμψη της πόλης του Άργους κρίνεται αναγκαία. Η μορφή του υπάρχοντος κόμβου δεν προβλέπεται στις κείμενες οδηγίες μελετών των Ισόπεδων κόμβων (ΟΜΟΕ 2013) και συνεπώς είναι εκτός προδιαγραφών. Ο σχεδιασμός ενός νέου τρισκελούς ισόπεδου κόμβου και με δεδομένο την ύπαρξη 2 λωρίδων ανά κατεύθυνση της αρτηρίας της νότιας παράκαμψης του Άργους, θα απαιτούσε την πρόβλεψη φωτεινής σηματοδότησης. Προς τούτο προβλέπεται ο σχεδιασμός ενός τετρασκελούς ισόπεδου κυκλικού κόμβου δύο λωρίδων κυκλοφορίας, οι κλάδοι των οποίων θα συνδέουν την Νότια παράκαμψη του Άργους, την Ε.Ο. 07 (Άργους – Τριπόλεως)και ο τέταρτος κλάδος θα αποκαταστήσει την σύνδεση της οδού προς Άκοβα και προς τον οικισμό του Κεφαλαρίου.

Η Λύση αυτή αποτελεί μια επιτυχημένη εφαρμογή κόμβου που σ ε προηγμένες χ ώρες έχει αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, της μείωσης των θυμάτων και ειδικά των νεκρών και στη ελάττωση της σφοδρότητας των ατυχημάτων.

Τα σημεία εμπλοκής (conflict points) από 32 σε ένα τυπικό τετρασκελή ισόπεδο κόμβο γίνονται 8 στον αντίστοιχο κυκλικό μίας λωρίδας.

Αποτρέπονται οι κάθετες νωτιοπλάγιες και πλαγιομετωπικές συγκρούσεις και γενικά οι συγκρούσεις υπό μεγάλη γωνία, ενώ αισθητά μειωμένη είναι η εμφάνιση των μετωπικών συγκρούσεων.

Σε έρευνα τού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια των Αυτοκινητοδρόμων (IIHS) τo 2004 στις HΠA σε 23 κόμβους που μετατράπηκαν από σηματοδοτούμενους με σήμανση σε κυκλικούς το αποτέλεσμα ήταν η μείωση των οδικών ατυχημάτων με τραυματισμούς κατά 80% και συνολικά των ατυχημάτων κατά 40% (NCHRP, FHWA, 2010).

Αντίστοιχες έρευνες σε Ευρώπη και Αυστραλία καταδεικνύουν ότι η μετατροπή κόμβων σε κυκλικούς επέφερε μείωση από 41% έως 61% σε συγκρούσεις με τραυματισμούς κ αι 45% έως 75% μείωση σε ατυχήματα με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους.(Dr Werner Brillon, 2011 και Ολλανδικό SWOV2012)*.

Στους κυκλικούς κόμβους υφίσταται ένα είδος συνεχούς προσαρμογής στη διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων κατά τη διάρκεια μίας ημέρας καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα μεν, απρόσκοπτα δε. Επίσης παρατηρούνται μειωμένες καθυστερήσεις σε σχέση με τα άλλα είδη κόμβων.

Το κόστος κατασκευής είναι αυξημένο λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας, όμως η οικονομική διαφορά ανατρέπεται από τη φθηνότερη συντήρηση, τη μείωση των ατυχημάτων καθώς και τ η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Ο κυκλικός κόμβος θα επιφέρει μείωση στις εκπομπές αερίων ρύπων και θορύβου. Αισθητικά η νησίδα αλλά κ αι ο παρόδιος χώρος με την χαμηλή βλάστηση συνιστούν ελκυστική επιλογή για τούς οδηγούς.

Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν οι ακόλουθες κύριες και υποστηρικτικές μελέτες:

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Οριστική μελέτη οδοποιίας, Σήμανση – Ασφάλιση)
  2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (Οριστική μελέτη και Σύνταξη Κτηματολογίου)
  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων – ΜΠΕ,
  4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (Οριστική)
  5. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)
  6. Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κα Μαρίνα Τριτάκη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 21/01/2022 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και ειδικότερα την εκπόνηση της «Μελέτης Βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης». και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

 

Λεωνίδιο, 11/01/2022

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης με τα παραρτήματα, την αναλυτική περιγραφη του έργου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια κατάταξης και βαθμολόγησης, κτλ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|