Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων των ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας Ανατολική Πελοποννήσου.

Με συνολικά 33 προτάσεις Συνολικού Προϋπολογισμού 5.000.000,00 και Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000,00 , ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» του Τ.Π. CLLD/LEADER Αλιείας «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» με υπερκάλυψη του διαθέσιμου ποσού της πρόσκλησης.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε αφορά τόσο τον κλάδο των αλιέων όσο και των επιχειρηματιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Στο επόμενο διάστημα θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των προτάσεων, ώστε να επιλεγούν οι παραδεκτές προτάσεις και ακολούθως να ξεκινήσει η παρακολούθηση και πληρωμή των δαπανών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 30-06-2023.

|