Στόχοι

Στόχοι του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

“Στήριξη της Απασχόλησης μέσω της Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία” είναι:

-Η αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου

-Η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας

-Η παροχή κινήτρων για επιχειρηματική δραστηριότητα

-Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης

-Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

|