Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματός της, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο επίπλων να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.

Ο εξοπλισμός που προτίθεται να προμηθευτεί, είναι ο παρακάτω:

 • Οχτώ (8) καρέκλες γραφείου
 • Έξι (6) καρέκλες επισκεπτών

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Καρέκλες γραφείου

 • Ρυθμιζόμενο Προσκέφαλο
 • Πλάτη Ρυθμιζόμενου Ύψους
 • Ρυθμιζόμενος Μηχανισμός Οσφυϊκής Στήριξης
 • Πεντακτινωτη Βάση Αλουμίνιου σε χρώμα Μαύρο
 • Αμορτισέρ Αεριού
 • Μηχανισμός Anti Panic
 • Σταθεροποίηση σε 5 Θέσεις & Ρύθμιση Ανάκλησης Αναλόγως του Βάρους Χρήστη
 • 4d Βραχίονες
 • Επένδυση Πλάτης και Έδρας με Δερματίνη

Καρέκλες επισκεπτών

 • Κάθισμα Συνεργασίας με Μπράτσα
 • Βάση Πεντακτινωτη Απο Χυτο Γυαλισμένο Αλουμίνιο
 • Ολισθητηρες αντί Ρόδες
 • Ρύθμιση Ύψους Καθίσματος μέσω Αμορτισέρ αερίου
 • Σταθερός Μηχανισμός ( Χωρίς Relax ) Απο Χυτο Γυαλισμένο Αλουμινίου.
 • Συνεχόμενη Έδρα – Πλάτη με Επένδυση Αφρολέξ & Δερματίνη σε Μαύρο Χρώμα
 • Μπράτσα απο Χυτό Γυαλισμένο Αλουμίνιο

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν:

 • Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
 • Οικονομική προσφορά,

έως την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω προμήθεια, ορίζεται το ποσό των 2.480,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonasestia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|