Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε δύο (2) μισθωμένα διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIFEMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού σε δύο (2) μισθωμένα διαμερίσματα στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIFEMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε εργασίες ελαιοχρωματισμού να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Ελαιοχρωματισμός Διαμερίσματος Ισογείου

Βάψιμο εσωτερικών τοίχων και ορόφων όλου του διαμερίσματος με δυο στρώσεις πλαστικού οικολογικού χρώματος και τεχνοτροπία στη μια πλευρά του σαλονιού συνολικής επιφάνειάς 67,01m² και συγκεκριμένα:

 • Σαλόνι: 20m2
 • Κουζίνα: 17m2
 • Υπνοδωμάτιο: 15m2
 • Μπάνιο: 8m2
 • Χολ: 7,01m2
 • Βάψιμο τριών (3) πορτών και μισή
 • Βάψιμο (1) ενός παταριού
 • Βάψιμο μιας (1) ντουλάπας με συνολικά οκτώ (8) φύλλα
 • Βάψιμο μιας (1) τζαμόπορτας
 • Βάψιμο τριών (3) παράθυρων με μια στρώση βελατούρας και ντούκο
 • Βάψιμο πέντε (5) σωμάτων καλοριφέρ με χρώμα φωτιάς τύπου radiater δια πιστολέτου
 • Σε όλους τους χώρους απαιτείται προεργασία (τρίψιμο – στοκάρισμα – αστάρωμα)
 • Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των χρωμάτων

Ελαιοχρωματισμός διαμερίσματος 1ου ορόφου

Βάψιμο εσωτερικών τοίχων και ορόφων όλου του διαμερίσματος με δυο στρώσεις πλαστικού οικολογικού χρώματος και επιπλέον μια στρώση monox στο χώρο του σαλονιού συνολικής επιφάνειάς 76,81m2 και συγκεκριμένα:

 • Σαλόνι: 16m2
 • Κουζίνα: 12m2
 • Υπνοδωμάτιο 1: 15m2
 • Υπνοδωμάτιο 2: 15m2
 • Μπάνιο: 10m2
 • Διάδρομος: 8,81m2
 • Βάψιμο τεσσάρων (4) πορτών και μισή
 • Βάψιμο δύο (2) ντουλαπών με έξι (6) φύλλα η καθεμία
 • Βάψιμο δύο (2) παραθύρων
 • Βάψιμο τρεις (3) τζαμόπορτες με μια στρώση βελατούρας και ντούκο
 • Βάψιμο έξι (6) σωμάτων καλοριφέρ με χρώμα φωτιάς τύπου radiater δια πιστολέτου
 • Σε όλους τους χώρους απαιτείται προεργασία (τρίψιμο – στοκάρισμα – αστάρωμα)
 • Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των χρωμάτωνΕλαιοχρωματισμός Κλιμακοστασίου Διαμερίσματος Ισογείου
 • Βάψιμο τοίχων και ορόφων με δυο στρώσεις πλαστικού χρώματος συνολικής επιφάνειας 100m2
 • Σε όλους τους χώρους απαιτείται προεργασία (τρίψιμο – στοκάρισμα – αστάρωμα)
 • Στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των χρωμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη 24/06/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 5.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|