4η Προκήρυξη LEADER+

Στις 25-5-2006 δημοσιεύτηκε η 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2006. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο (Α, Β και Γ) περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται, τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά δράση, ενώ ο Φάκελος Υποψηφιότητας (Α και Β) είναι το υπόδειγμα που θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά προσαρμοσμένο στην επενδυτική πρόταση του ενδιαφερόμενου. Για τη δράση 1.2.1.2 απαιτούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο αρχείο Προδιαγραφές Χώρων Εστίασης, ενώ για τη δράση 1.2.3.4 απαιτούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στο αρχείο Προδιαγραφές Τηλεργασίας. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο 4η Προκήρυξη_Αναλυτικό Τεύχος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 27550-24000 με τους κ. Μαρία Μπούζιου και κ. Δημήτριο Λύρα.

Επισυναπτόμενα

4η Προκήρυξη_Αναλυτικό Τεύχος

Προδιαγραφές Χώρων Εστίασης

Προδιαγραφές Τηλεργασίας

4η Προκ. Φάκελος Υποψηφιότητας Β

4η Προκ. Ενημερωτικό Δελτίο Β

4η Προκ. Ενημερωτικό Δελτίο Γ

4η Προκ. Φάκελος Υποψηφιότητας Α

Παράταση 4ης Προκήρυξης

4η Προκ. Ενημερωτικό Δελτίο Α

|