Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS)

Επί του θέματος αναφορικά με την «Υλοποίηση του Έργου: «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME)» και συγκεκριμένα επί του θέματος αναφορικά με την «Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού ΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου», το λόγο έλαβε ο Υπεύθυνος Έργου κ. Δημήτριος Κολινιώτης, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, με χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), έχει συστήσει Ομάδα Έργου διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος.

Η Εταιρεία μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Οδηγού κ. Μητσόπουλου Χαράλαμπου προχώρησε άμεσα στην κάλυψη της θέσης του Οδηγού, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών μεταφοράς της Ομάδας Έργου και των ωφελούμενων του προγράμματος ESTIA, με τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με καταληκτική ημερομηνία την 24/05/2021.

Στις 04/06/2021 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, αποτελούμενη από τους: Δημήτριο Κολινιώτη, Υπεύθυνο του Έργου «ESTIA 2021» της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Μιχάλη Πουλάκη, Συντονιστή Ομάδας Υλοποίησης του Έργου «ESTIA 2021» της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και Δήμητρα Καπλάνη, Βοηθό Οικονομικού Διαχειριστή του Έργου «ESTIA 2021» της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθ. 04/23-03-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 884/24-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων, στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσόντων και στην κατάρτιση σχετικού πίνακα.

Για την θέση Οδηγός ΔΕ υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις.

  • Οι υποψήφιοι με αρ. πρωτ. 1451/21.05.2021 και 1581/27.05.2021 διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση.
  • Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. 1452/21.05.2021 δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση και η αίτησή του απορρίπτεται διότι η μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών συνιστά λόγω αποκλεισμού του υποψηφίου.

Βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης, η Επιτροπή προχώρησε στις 04/06/2021 στην κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην κατάρτιση του Πίνακα Απορριπτέων καθώς και στη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Ανάρτησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

Πίνακας Κατάταξης για την ειδικότητα Οδηγός ΔΕ κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στην κατηγορία των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα Α’ Επικουρίας Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ειδικότητα Βαθμολογία (σε μονάδες)

 

 

 

 

 

Πίνακας Απορριπτέων για την ειδικότητα Οδηγός ΔΕ Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ειδικότητα Λόγος απόρριψης

 

 

 

 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού καθώς και του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης (αριθ. πρωτ. 884/24-03-2021), τα οποία επισυνάπτονται.

Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ιδιωτικού δικαίου, με τον κ. Γρηγόριο Τάτση, ως «Οδηγό», στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που υλοποιεί στην πόλη της Τρίπολης η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η αμοιβή θα καλυφθεί από πόρους του ανωτέρω προγράμματος. Το αντικείμενο και το ύψος της αμοιβής θα εξειδικευτεί στο κείμενο της σύμβασης».

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και κατόπιν

διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα

  • Εγκρίνουν το από 04-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού καθώς και τον Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης (αριθ. πρωτ. 884/24-03-2021), τα οποία επισυνάπτονται.
  • Εγκρίνουν την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ιδιωτικού δικαίου, με τον κ. Γρηγόριο Τάτση, ως «Οδηγό», στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που υλοποιεί στην πόλη της Τρίπολης η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η αμοιβή θα καλυφθεί από πόρους του ανωτέρω προγράμματος. Το αντικείμενο και το ύψος της αμοιβής θα εξειδικευτεί στο κείμενο της σύμβασης».

Λεωνίδιο, 10-06-2021
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας
Χαράλαμπος Λυσίκατος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το απόσπασμα πρακτικού με τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 , πατήστε εδώ.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το τον πίνακα excel με την αναλυτική βαθμολογία των αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 , πατήστε εδώ.

|