Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη να προβεί στην ασφαλιστική κάλυψη του Παραρτήματός της που διατηρεί στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι’ αυτό τον λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων να υποβάλει οικονομική προσφορά. Η παραπάνω υπηρεσία αφορά ασφάλιση επαγγελματικού χώρου επιφάνειας 111,39 τ.μ. και βοηθητικού – αποθηκευτικού χώρου επιφάνειας 109,63 τ.μ. με έτος κατασκευής το 2002 που προορίζονται για τις ανάγκες υλοποίησης του παραπάνω Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή για τις εξής καλύψεις:

 • Ασφαλισμένη Αξία Οικοδομής/ Βελτιώσεις: 5.000.00€
 • Ασφαλισμένη Αξία Περιεχομένου: 15.000.00€

Βασικές Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός
 • Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Φυσικά φαινόμενα, Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων, Σωληνώσεων
 • Κλοπή
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις- Συσκευές
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Αντικείμενα εκτός της Οικοδομής (ειδικές κατασκευές που βρίσκονται σε άμεση σχέση με το ασφαλισμένο κτίριο, τέντες, πινακίδες, εγκαταστάσεις κεραιών, υπόστεγα κ.λπ.)

Αστική Ευθύνη:

 • Σωματική βλάβη ή Υλική ζημιά
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Κάλυψη χρημάτων (από διάρρηξη ή οδικού ατυχήματος)
 • Επίδομα λόγω διακοπής εργασιών
 • Δαπάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών
 • Δαπάνη παροχής πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες – πελάτες
 • Προστασία υππασφάλισης
 • Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία
 • Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου λόγω Αύξησης Τιμών Καταναλωτή

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν:

 • Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και
 • Οικονομική προσφορά,

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

 

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 350,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων για χρονική διάρκεια έως 31/12/2021. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|