Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για την Ανατολική Πελοπόννησο» με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», και ειδικότερα από την υπογραφή της σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε :

 • Έναν (1) Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί έγκρισης των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ έχει αναλάβει την εφαρμογή – υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Αντικείμενο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο του έργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος, βάσει του σχετικού Κοινοτικού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να εκτελεστούν τα παρακάτω πακέτα εργασίας:

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ.

Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασίας περιλαμβάνουν τα κάτωθι αντικείμενα:

Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 1. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος.
 2. Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
 3. Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (Διαχειριστικές Αρχές) αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.Εφαρμογή του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD.

 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Πιστοποίησης (ΕΠ) ενταγμένων έργων.
 • Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο υλοποίησης των έργων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας.
 • Έλεγχος επιμετρήσεων εργασιών.
 • Εξέταση αιτημάτων τροποποίησης έργων.
 • Πιστοποίηση εργασιών των ενταγμένων έργων και σύνταξη των σχετικών εντύπων.
 • Ενημέρωση του μηχανογραφικού – πληροφορικού συστήματος που θα εξυπηρετήσει τις επενδύσεις (ΟΠΣΑΑ / ΟΠΣ/ΠΣΚΕ).
 • Εξόφληση αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων.
 • Αποστολή αιτημάτων εκκαθάρισης δαπανών στους αρμόδιους φορείς.
 • Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος.
 • Τήρηση κατάλληλης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων προόδου των έργων.
 • Παραλαβή ολοκληρωμένων έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 • Συγκρότηση Ομάδων Έργου για την υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής / Διακρατικής Συνεργασίας.

2.Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.

 • Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων επενδυτικών σχεδίων.
 • Σύνταξη σχετικών εντύπων αξιολόγησης και εκδίκασης ενστάσεων.
 • Ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για τα αποτελέσματα αξιολόγησης / ενστάσεων.
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης / ενστάσεων.

3.Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων του Τοπικού Προγράμματος.

 • Ένταξη έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα.
 • Συμβατοποίηση έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 • Τροποποιήσεις έργων του Τοπικού Προγράμματος.
 • Σχετική ενημέρωση του μηχανογραφικού – πληροφορικού συστήματος που θα εξυπηρετήσει τις επενδύσεις (ΟΠΣΑΑ / ΟΠΣ/ΠΣΚΕ).

4.Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο Τοπικό Πρόγραμμα πράξεων.

 • Παροχή διευκρινήσεων και συμβουλών στους δικαιούχους, σχετικά με την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
 • Παρακολούθηση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τους δικαιούχους κατά την ανάθεση εκτέλεσης των πράξεων, την επιβεβαίωση τήρησης των χαρακτηριστικών των πράξεων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου κόστους, την επεξεργασία και την υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων.
 • Έκδοση και αποστολή στους δικαιούχους Οδηγού υλοποίησης των έργων, καθώς και των υποχρεώσεών τους.
 • Εξέταση τυχόν αποκλίσεων και προβλημάτων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και υπόδειξη λύσεων.
 • Διατύπωση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
 • Παρακολούθηση δικαιούχων σχετικά με την δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεών τους, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, της επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, την παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων.
 • Παρακολούθηση των δικαιούχων σχετικά με την δέσμευση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, μετά την ολοκλήρωση των έργων.

5.Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

6.Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο, καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος.

7.Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα αυτών.

8.Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.).

9.Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.

10.Εφαρμογή σε συνεχή βάση πρακτικών αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του Τοπικού Προγράμματος με παράλληλη:

 • Τήρηση και παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση.
 • Συμμετοχή σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ

1. Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.

 • Προετοιμασία και δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.
 • Προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Τοπικό Πρόγραμμα.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους δικαιούχους για τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων.
 • Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας (δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, δελτίων τύπου και έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων – συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της ΟΤΔ, προετοιμασία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής του Τοπικού Προγράμματος κλπ.).
 • Αποστολή ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του προγράμματος σε φορείς και ιδιώτες.
 • Ειδική πληροφόρηση και τεχνική στήριξη ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κ. Πολυξένη Μένη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πάρνωνα Α.Ε.: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Πάρνωνα Α.Ε. στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 31/05/2021 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Πάρνωνα Α.Ε..

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Λεωνίδιο, 20/05/2021

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, με τα παραρτήματα, τα κριτήρια κατάταξης και αξιολόγησης, την επαγγελματική εμπειρία, κτλ, πατήστε εδώ.

|