Αποτελέσματα της αρ. πρωτ. 1099/09.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα επιλεγέντων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1099/09.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ    

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία
1. 1192/22.04.2021 Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6,21

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε τον πίνακα επιλεγέντων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, πατήστε εδώ.

|