Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Δικτύωση στον τομέα του Πολιτισμού

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ανάγκη να προβεί σε παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Δικτύωση στον τομέα του Πολιτισμού. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

 

Περιγραφή έργου:

Η εν λόγω Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη εκπονείται βάσει σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και σε απόλυτη συνάφεια με τους βασικούς τομείς προτεραιότητας του τοπικού προγράμματος που στοχεύουν στην επίτευξη της ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η δομή και η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνη με τις θεματικές κατευθύνσεις του προγράμματος που αναφέρονται στη Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και στη Διατήρηση – βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν τομέα που συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος μπορεί να συνδυάσει την κερδοφορία με την κοινωνική ένταξη και τα δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης και να συνυπάρξει με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο τομέας αυτός διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση πολύ καλύτερα από άλλους τομείς και ότι κερδίζει συνεχώς αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμα πολλές προσπάθειες για την ενίσχυση της κατανόησης και της ευαισθητοποίησης, καθώς και για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον εν λόγω τομέα. Ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή είναι η πλήρης κατανόηση του πεδίου εφαρμογής και του μεγέθους της κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός τοπικού σχεδίου για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στις ποικίλες μορφές τους (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της οικονομίας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: κατευθύνοντας διασκορπισμένους και αδρανείς πόρους προς την οικονομική δραστηριότητα, κινητοποιώντας πόρους σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας το επιχειρηματικό πνεύμα, εξαλείφοντας την ακαμψία της αγοράς, ενθαρρύνοντας την ευελιξία των αγορών, προάγοντας την κατά τόπους προσαρμογή της παραγωγής, για να αναφέρουμε μερικούς ενδεικτικά. Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν επίσης μεγαλύτερη ικανότητα διατήρησης της απασχόλησης και αποφυγής της απώλειας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια δυσμενών οικονομικών κύκλων, όπως παρατηρείται στην τρέχουσα οικονομική κρίση.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει σημαντική προοπτική στην περιοχή ενδιαφέροντος υπό το πρίσμα της αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Για τον λόγο αυτό εκτιμάται ως χρήσιμη η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των εν δυνάμει κοινωνικών επιχειρηματιών με τους φορείς του Πολιτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση είναι σημαντικό να δοθεί στην παρουσίαση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην περιοχή παρέμβασης με αναφορά ενδεικτικά στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία – επιχειρήσεις, απασχόληση, πολιτιστικές δομές και υποδομές, μορφές δικτύωσης – πολιτική για την πολιτιστική επιχειρηματικότητα – χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία στήριξης της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:

1. Ορισμοί/ Βασικές έννοιες
Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «Κοινωνική επιχειρηματικότητα» και «Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία».
2. Αντικείμενο
Περιγραφή του Αντικειμένου της Μελέτης/ Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας – Δικτύωση στον τομέα του πολιτισμού».
3. Μεθοδολογία
Αποτύπωση του μεθοδολογικού βηματισμού για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του Τομέα του Πολιτισμού στην περιοχή Παρέμβασης, με έμφαση στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία.
4. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
Αποτύπωση υφιστάμενου εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Καταγραφή (α) των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και (β) των οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Πολιτισμού στην περιοχή Παρέμβασης και χαρτογράφηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων τους. Παρουσίαση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην περιοχή Παρέμβασης με αναφορά ενδεικτικά στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία – επιχειρήσεις, απασχόληση, πολιτιστικές δομές και υποδομές, χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία στήριξης της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
5. Μορφές Δικτύωσης μεταξύ της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του Τομέα Πολιτισμού.
6. Προοπτικές Ανάπτυξης δεσμών μεταξύ της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του Τομέα Πολιτισμού – Προτάσεις πολιτικής για την Περιοχή Παρέμβασης

Παραδοτέα

Μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Δικτύωση στον τομέα του Πολιτισμού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 12/04/2021, ως εξής:

  • Ταχυδρομικώς ή μέσω courier στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Άννα Κορδονούρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: akordonouri@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|