Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού σε διαμερίσματα/οικίες στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών μεταφοράς οικιακού εξοπλισμού σε έως και είκοσι ένα (21) διαμερίσματα/οικίες στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο κλάδο της μεταφοράς – αποθήκευσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Η υπηρεσία αφορά τη μεταφορά οικιακού εξοπλισμού σε έως και είκοσι ένα (21) διαμερίσματα/οικίες με το δικαίωμα να πραγματοποιηθούν και λιγότερες μεταφορές ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
 • Η μεταφορά οικιακού εξοπλισμού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από δύο (2) σημεία:
  1. Από διαμερίσματα στην πόλη της Τρίπολης σε άλλα διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης.
  2. Από την υπόγεια αποθήκη που διατηρεί η Εταιρεία στο παράρτημά της σε διαμερίσματα στη πόλη της Τρίπολης.
 • Η μεταφορά του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε διαμερίσματα που έχει μισθώσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του ως άνω Έργου και θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί.
 • Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει 1 ψυγείο, 1 τραπέζι, 1 πλυντήριο, 1 κουζίνα, 8 καρέκλες, 6 κρεβάτια, 6 στρώματα και μικροσυσκευές. • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει περονοφόρο ανυψωτικό όχημα και προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση των οικιακών συσκευών.
 • Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη μεταφορά και την τοποθέτηση του εξοπλισμού.
 • Η ολοκλήρωση της μεταφοράς του οικιακού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός μιας (1) ημέρας από την έναρξη των εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 02/04/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Α.Ο.Τ.Α Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|