Πίνακας επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 564/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Ανακοινώνεται ο πίνακας επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 564/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. . 684/05-03-2021 1η Τροποποίηση πρόσκλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 «Υποστήριξη της υλοποίησης του Έργου/ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

Αναλυτικότερα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Α  Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία
1. 786/16.03.2021 Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 7,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Α  Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία
1. 785/16.03.2021 Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δεν διαθέτει: Γενική και

Ειδική Εμπειρία καθώς δεν

προσκόμισε τα αποδεικτικά

δικαιολογητικά

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε τον πίνακα επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 564/22-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|