Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού εννιαθέσιου οχήματος (mini-van), στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει ανάγκη να προβεί στον καθαρισμό του εννιαθέσιου οχήματος που έχει μισθώσει, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων, να υποβάλει οικονομική προσφορά για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό του οχήματος (mini-van).

Αναλυτικά, η παραπάνω υπηρεσία θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Καθαρισμός κύριων επιφανειών & τροχών Καθαρισμός παρμπρίζ & τζαμιών εσωτερικά
Καθαρισμός παρμπρίζ Καθαρισμός εξαερισμού
Φροντίδα υαλοκαθαριστήρων Καθαρισμός καθισμάτων και ταπετσαριών
Προστασία Χρώματος Καθαρισμός δερμάτινων επιφανειών
Καθαρισμός ταμπλό
Καθαρισμός ουρανού
Καθαρισμός σε πατάκια και πεντάλ
Άδειασμα σταχτοδοχείου

 

Για τον καθαρισμό του εννιαθέσιου οχήματος (mini-van) τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικά προϊόντα καθαρισμού & συντήρησης αυτοκινήτου καθώς και ηλεκτρική σκούπα δυνατής ισχύος στο εσωτερικό του οχήματος και των καθισμάτων.

Η συχνότητα του καθαρισμού θα είναι κάθε 15 ήμερες.
Ο αριθμός των εφαρμογών πλυσίματος είναι δεκαεπτά (17) και θα προστεθούν και άλλες τρεις (3) εφαρμογές για έκτακτες ανάγκες. Επομένως, το σύνολο των εφαρμογών είναι είκοσι (20) και θα πραγματοποιηθούν από 15-04-2021 έως 31-12-2021. Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 09/04/2021 και ώρα 16:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dlagou@parnonas-estia.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Ανώτερο ποσό της προσφοράς για την παραπάνω υπηρεσία, ορίζεται το ποσό των 400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Δήμητρα Λαγού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τηλ. 2712 711181 και στο email: dlagou@parnonas-estia.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|