Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ενημερωτικού υλικού για τον αλιευτικό τουρισμό

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», έχει ανάγκη να προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού για τον αλιευτικό τουρισμό. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Περιγραφή έργου:

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κατάρτιση ειδικού ενημερωτικού υλικού-οδηγού για τον αλιευτικό τουρισμό, ο οποίος θα διανέμεται σε ψηφιακή/ έντυπη μορφή στις εκδηλώσεις/ δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της αλιευτικής κοινότητας και των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης και διαμόρφωσης του ενημερωτικού υλικού- οδηγού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι/κατευθύνσεις που έχουν τεθεί στην από 1-12-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» για την πράξη «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», και συγκεκριμένα:

 1. H οργάνωση και προβολή της δραστηριότητας αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 2. H ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας σχετικά με τη δράση αυτή
 3. H διατήρηση και διάδοση της αλιευτικής παράδοσης, ως στοιχείο παραγωγής υψηλής αξίας προϊόντων από διαχειριζόμενους φυσικούς αλιευτικούς πόρους
 4. H εμψύχωση της αλιευτικής κοινότητας στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού
 5. H βελτίωση των ικανοτήτων των αλιέων να ανταπεξέλθουν στις νέες υπηρεσίες

Ο ανάδοχος καλείται κατόπιν έρευνας και μελέτης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, να επιμεληθεί τα κείμενα, να συγκεντρώσει και επεξεργαστεί το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό και να προβεί στη γραφιστική επιμέλεια, σελιδοποίηση και εκτύπωση του ενημερωτικού υλικού- οδηγού.

Οι πληροφορίες που θα εμπεριέχονται στον οδηγό κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα   τέσσερα κεφάλαια:

 1. Αλιευτικός τουρισμός. Ευρώπη – Ελλάδα – Πελοπόννησος
  • Πρακτικές αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Αλιευτικοί πόροι προβολής στην Πελοπόννησο
 2. Νομοθεσία για τον αλιευτικό τουρισμό
  • Οφέλη για τον αλιέα (έσοδα, φορολογία, μίσθωση αλιευτικού σκάφους και άλλα)
  • Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας
  • Διαδικασία διενέργειας αλιευτικού τουρισμού
 3. Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 4. Οργάνωση αλιευτικού τουρισμού
  • Μέσα προβολής

Παραδοτέο:

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού – επιμέλεια δομής και κειμένων οδηγού

Εκτύπωση εντύπου (1000 τμχ.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Διάσταση σελίδας: 29,7 εκ. ύψος και 14 εκ. πλάτος
 • Σύνολο σελίδων: 8
 • Εκτύπωση σε χαρτί 150 gr. illustration
 • Βιβλιοδεσία με δίπλωμα

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 29/03/2021, ως εξής:

 • Ταχυδρομικώς ή μέσω courier στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διευθύνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από από τις Άννα Κοδέλλα και Ιβάνα Κάλαβερ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στα e-mail: akodella@parnonas.gr, ikalaver@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|