Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μισθώσεως Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για το έτος 2021». Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Νότιας Κυνουρίας, της Βόρειας Κυνουρίας και στην Τρίπολη.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

 1. Μια (1) ΠΕ Γεωπόνων
 2. Μια (1) ΤΕ Τεχνολόγο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων
 3. Μια (1) ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος / Τροφίμων
 4. Μια (1) ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για το έτος 2021» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Κατόπιν της υπ’ αρ. 15210/04-03-2020 (ΑΔΑ:6Ο2Ο46ΨΧΞΧ-Υ6Γ), Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράταση της πιστοποίησης των υφιστάμενων ΚΥΔ και την πιστοποίηση νέων ΚΥΔ, και νέων Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ), στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2021-2027, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα υπέβαλε Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Φάκελο Υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου, κατόπιν αξιολόγησης, να πιστοποιηθεί  ξανά ως φορέας, εφεξής αναφερόμενος ως “ΚΥΔ”, υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για τα έτη 2021-2027.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ως “ΚΥΔ”, υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για το έτος 2021 θα δραστηριοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Νομού Αρκαδίας. Η συλλογή των αιτήσεων θα υλοποιείται σε σταθερές και κινητές θέσεις εργασίας στις οποίες θα προσέρχονται οι αγρότες, προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές είναι οι εξής : 1 σταθερή θέση εργασίας στα γραφεία της Εταιρείας, 1 κινητή θέση στον Τυρό, 1 σταθερή θέση στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και μία σταθερή θέση σε παράρτημα της Εταιρείας στην Τρίπολη.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)

Ειδικότερα, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αφορούν.

Δικαιούχος που δεν αιτείται ενίσχυση στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, αλλά ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος που περιλαμβάνεται, δηλώνει στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης τις εκτάσεις που έχει στη διάθεση του για κάθε ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ισχύουν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Ο γεωργός υποβάλλει μια μόνο ενιαία αίτηση κατ’ έτος, η οποία αποτελεί:

δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:

 • Τα είδη, την αξία και τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως αυτά διαμορφώνονται
 • Όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, είτε αφορούν το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης είτε λοιπά καθεστώτα είτε οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια
 • Το πλήθος του ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και κατηγορία ζώου.
 • Κάθε απαραίτητη πρόσθετη πληροφορία
 • αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
 • αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι
 • αίτηση χορήγησης ενίσχυσης συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους τομείς γεωργίας
 • αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς για την ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών
 • αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για τα προγράμματα ενίσχυσης μικρών νησιών Αιγαίου
 • αίτηση στήριξης χορήγησης των μέτρων στήριξης αγροτικής ανάπτυξης

Η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι δικαιούμενες ενισχύσεις. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων επί του ποσού καταβολής των ενισχύσεων.

Αρχικά, καταληκτική ημερομηνία για εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2021 είναι η 15η Μαΐου.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 3.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ μεταπτυχιακό.
 6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).
 7. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.
 • Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
 • Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος της σχολής του.
 1. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.
 2. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα επιθυμητά προσόντα, δε συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

 • Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
 • Η Εταιρεία θα διατηρήσει στο αρχείο της τα παραπάνω δικαιολογητικά για τρία έτη.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και Αγγελική Μανιταρά  στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 26/03/2021 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έργο με τίτλο : «Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕAΕ) για το έτος 2021»,» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ.

Λεωνίδιο, 16/03/2021

Για την  Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E. Α.Ε.ΟΤΑ

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τα απαιτούμενα προσόντα/αρμοδιότητες, κριτήρια κατάταξης, επαγγελματική εμπειρία, κτλ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|