Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων» και ειδικότερα για την εκπόνηση απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σπάρτης», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου εφόσον απαιτηθεί.

 • Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Δασολόγου- Περιβαλλοντολόγου.

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων» και ειδικότερα για την εκπόνηση απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σπάρτης» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Δήμων στη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη της από 08/09/2020 Προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, με το Δήμο Σπάρτης για το έργο «Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων» και ειδικότερα για την εκπόνηση απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σπάρτης», με στόχο την ένταξή του σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Αντικείμενο του Έργου

Στο Πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων» και ειδικότερα για την εκπόνηση απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Σπάρτης» για τα παρακάτω υποέργα,

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΊΤΣΙ.

Το μήκος της οδού είναι περίπου 2650μ. Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης, διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης της οδού, τεχνικά έργα ομβρίων και αντιστήριξης πρανών.

Το έργο θα απαιτήσει νέα πλήρη μελέτη οδοποιίας, προϋπολογισμό, περιβαλλοντική αδειοδότηση και τεχνικά έργα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΥΠΟΕΡΓΟ 2-1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΡΕΣΘΕΝΑ – ΒΑΣΑΡΑΣ –ΘΕΟΛΟΓΟΣ. (ΔΕ Οινούντος)

Το μήκος της οδού είναι περίπου 6.000μ. Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης, διαπλάτυνσης, ασφαλτόστρωσης της οδού και τεχνικά έργα ομβρίων.

Το έργο θα απαιτήσει επικαιροποίηση της μελέτης οδοποιίας, προϋπολογισμού, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τεχνικών έργων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2-2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΚΟΝΙΔΙΤΣΑΣ-ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ- ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ (ΔΕ Οινούντος))

Περιλαμβάνει τα τμήματα:

α) Τμήμα αγροτικής οδού το οποίο ξεκινά εκτός των ορίων του οικισμού ΄Κονιδίτσας΄ και καταλήγει στην περιοχή ΄Σκουφέικα΄ μήκους 2500μ.

β) Τμήμα αγροτικής οδού το οποίο ξεκινά από την επαρχιακή οδό Κονιδίτσα – Σελλασία (περιοχή ΄Χούνες΄) και καταλήγει στο χώρο του ΄Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης΄ μήκους 1800μ.

γ) Τμήμα αγροτικής οδού το οποίο ξεκινά από την επαρχιακή οδό Βουτιάνοι – Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και καταλήγει στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Βουτιάνων μήκους 2600μ.

Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης, ασφαλτόστρωσης της οδού, τεχνικά έργα ομβρίων.

Το έργο θα απαιτήσει επικαιροποίηση της μελέτης οδοποιίας, προϋπολογισμού, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τεχνικών έργων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2-3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ.

Περιλαμβάνει τα τμήματα:

α) Τμήμα περιοχής Σκούρας. Το μήκος της οδού είναι περίπου 1.475μ.

Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης, ασφαλτόστρωσης οδού και τεχνικά έργα ομβρίων.

β) Τμήμα περιοχής Αγ. Αναργύρων. Το μήκος της οδού είναι περίπου 1.830μ.

Περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης, ασφαλτόστρωσης οδού και τεχνικά έργα ομβρίων.

Το έργο θα απαιτήσει επικαιροποίηση της μελέτης οδοποιίας, προϋπολογισμού, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τεχνικών έργων.

γ) Τμήμα περιοχής Κεφαλά (προς Χρύσαφα).

Το μήκος της οδού είναι 1510 μ. (τμήμα 1= 780μ. και τμήμα 2= 730μ.).

Θα περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης, ασφαλτόστρωσης οδού και τεχνικά έργα ομβρίων.

Το έργο θα απαιτήσει νέα πλήρη μελέτης οδοποιίας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τεχνικών έργων.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει αναλάβει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

 • Τοπογραφική αποτύπωση πλήρους ζώνης διέλευσης οδού συμπεριλαμβανομένων και των ορίων παρακείμενων ιδιοκτησιών
 • Μελέτη οδοποιίας
 • Υδραυλική μελέτη (απορροής ομβρίων κ.τ.λ.)
 • Στατική μελέτη τοιχίων αντιστήριξης
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.),

καθώς επίσης και την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σπάρτης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ». Πιο συγκεκριμένα αφορά την προετοιμασία και τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων συνημμένων στοιχείων (δικαιολογητικά/έγγραφα), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του αιτήματος, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω πρόσκληση εις διπλούν, σε δύο συνημμένους αποσπώμενους δίσκους δεδομένων (USBmemorystick).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 3.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ μεταπτυχιακό
 6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).
 7. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, (εφόσον απαιτείται)
 8. Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας
 9. Τεκμηρίωση Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
 10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

Η Εταιρεία θα διατηρήσει στο αρχείο της τα παραπάνω δικαιολογητικά για τρία έτη.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κ. Μαρίνα Τριτάκη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 25/02/2021 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας για το έργο «Τεχνική – διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων» και ειδικότερα για την εκπόνηση απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Σπάρτης» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Λεωνίδιο, 11/02/2021

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τα απαιτούμενα προσόντα/αρμοδιότητες, κριτήρια κατάταξης, επαγγελματική εμπειρία, κτλ σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

 

|