Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης» της από 01-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την πράξη: «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», έχει ανάγκη να προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:

Α. Καταγραφή των πλεονεκτημάτων – πόλων έλξης αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Β. Καταγραφή / Συλλογή στοιχείων για τους αλιευτικούς συλλόγους και τα αλιευτικά σκάφη στην Πελοπόννησο

Γ. Στρατηγική Επικοινωνίας για την προβολή και προώθηση του αλιευτικού τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δ. Πρακτικές διασύνδεσης του αλιευτικού τουρισμού με άλλους τομείς και δραστηριότητες που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ε. Συλλογή και παρουσίαση μετρήσιμων στοιχείων που αφορούν τα ανωτέρω και καθορισμός στόχων για την επόμενη περίοδο

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης και διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης θα ληφθούν υπ’ όψιν οι στόχοι/κατευθύνσεις που έχουν τεθεί στην από 1-12-2020 Προγραμματική Σύμβαση και συγκεκριμένα:

  1. H οργάνωση και προβολή της δραστηριότητας αλιευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
  2. H ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας σχετικά με τη δράση αυτή
  3. H διατήρηση και διάδοση της αλιευτικής παράδοσης, ως στοιχείο παραγωγής υψηλής αξίας προϊόντων από διαχειριζόμενους φυσικούς αλιευτικούς πόρους
  4. H εμψύχωση της αλιευτικής κοινότητας στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού
  5. H βελτίωση των ικανοτήτων των αλιέων να ανταπεξέλθουν στις νέες υπηρεσίες

Παραδοτέα

Ένα (1) Τεύχος Σχεδίου Δράσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως 10.000 λέξεις με τα σχετικά παραρτήματα (πίνακες, φωτογραφικό υλικό, υλικό τεκμηρίωσης, κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 08/02/2021, ως εξής:

  • Ταχυδρομικώς ή μέσω courier στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

 

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τις Άννα Κοδέλλα και Ιβάνα Κάλαβερ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στα e-mail: akodella@parnonas.gr, ikalaver@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|