Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών παρουσίασης εισηγήσεων και υλικού στο πλαίσιο της οργάνωσης εκδηλώσεων –ημερίδων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας και των εμπλεκομένων φορέων για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 01-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την πράξη: «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», έχει ανάγκη να προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών παρουσίασης εισηγήσεων και υλικού στο πλαίσιο της οργάνωσης εκδηλώσεων–ημερίδων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας και των εμπλεκομένων φορέων για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλιευτικού τουρισμού, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες έχουν ως εξής:

  • Παρουσίαση εισήγησης και υλικού στο πλαίσιο της τεχνικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί με τους Προέδρους των αλιευτικών συλλόγων των περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου θα παρουσιαστούν-συζητηθούν οι στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα από τη διενέργεια της ενημερωτικής καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Παρουσίαση εισηγήσεων και υλικού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και παρότρυνσης των αλιέων για την ενασχόλησή τους με τον αλιευτικό τουρισμό και την ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης νόμιμης άδειας αλιευτικού τουρισμού, τη φορολογία και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται.

Ενδεικτικά οι ενημερωτικές εκδηλώσεις προτείνεται να λάβουν χώρα στις εξής λιμενικές υποδομές: Π. Άστρος, Ναύπλιο, Πόρτο Χέλι, Τολό, Κόρινθος, Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Γύθειο, Νεάπολη, Καλαμάτα, Κορώνη, Κυπαρισσία.

Παραδοτέα

  1. Εισήγηση, υλικό και πρακτικά της τεχνικής σύσκεψης με τους Προέδρους των αλιευτικών συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  2. Εισήγηση, υλικό και πρακτικά των 12 εκδηλώσεων- ημερίδων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της αλιευτικής κοινότητας και των εμπλεκομένων φορέων για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 29/01/2021, ως εξής:

  • Ταχυδρομικώς ή μέσω courier στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.04.2021, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τις Άννα Κοδέλλα και Ιβάνα Κάλαβερ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στα e-mail: akodella@parnonas.gr, ikalaver@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|