Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME

Η Πάρνωνας Α.Ε. με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, έχει ανάγκη να προβεί σε προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA II: Rental Accommodation scheme for asylum seekers in Tripoli (ESTIA II: Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο στην Τρίπολη)», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες και αναλώσιμα καθαρισμού να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω προμήθεια.
Αναλυτικότερα, η προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Κρεμοσάπουνο χεριών 500ml με αντλία: 200 τμχ
 2. Αντισηπτικό χεριών 1lt: 200 τμχ
 3. Νοσοκομειακές μάσκες: 750 τμχ (15 κουτιά)

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Κρεμοσάπουνο χεριών 500ml

 • Έγκριση από ΕΟΦ: Ναι
 • Βασικό συστατικό: Αιθανόλη ή αλκοόλη
 • Τύπος: Υγρό
 • Δερματολογικά ελεγμένο: Ναι
 • Ph: 5,5 ουδέτερο
 • Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, κ.λπ.
 • Λοιπά: Κατάλληλο για συχνή χρήση

Αντισηπτικό χεριών 1lt

 • Έγκριση από ΕΟΦ: Ναι
 • Βασικό συστατικό: Αιθανόλη ή αλκοόλη
 • Τύπος: Gel
 • Άοσμο: Ναι
 • Δερματολογικά ελεγμένο: Ναι
 • Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, κ.λπ.
 • Λοιπά: Κατάλληλο για συχνή χρήση, να μην χρειάζεται ξέβγαλμα

Νοσοκομειακές μάσκες

 • Υποαλλεργικές: Ναι
 • 3 στρωμάτων: Ναι
 • Λάστιχο: Ναι
 • Μιας χρήσης: Ναι

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 02/12/2020 και ώρα 16:00, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Πάρνωνας Α.Ε., στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ.
 • Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Παράρτημα Πάρνωνας Α.Ε., Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις amanitara@parnonas.gr και dlagou@parnonas-estia.gr στις οποίες επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτατο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του είδους, ορίζεται το ποσό των 1.900,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που παραδίδονται στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και απορρίπτονται αυτοδίκαια.

Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Αγγελική Μανιταρά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: amanitara@parnonas.gr.

Για την Πάρνωνας Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Μαρίνης Μπερέτσος
Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Για να δείτε ή να κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.

|