Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: Δράσεις & Δυνατότητες

Δείτε ή κατεβάστε το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου σε pdf μορφή με τις τελευταίες τροποποιήσεις, πατώντας εδώ. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτημάτων: 31/05/2021

 

Η Πάρνωνας Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Την περίοδο που διανύουμε είναι ενεργό και εν πλήρη αναπτύξει, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Βασικός σκοπός του νέου και καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. H Πάρνωνας Ανώνυμη Εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου έχοντας αναλύσει ενδελεχώς όλες τις πτυχές του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και όντας βρισκόμενη σε καθημερινή επικοινωνία και τριβή με τους συντελεστές του για διευκρινίσεις, παρατηρήσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας παραθέτει παρακάτω έναν συνοπτικό πλην όμως περιεκτικό οδηγό των δράσεων και των δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσα από αυτό.

 

Ενεργές Προσκλήσεις Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Κωδ. Πρ.

Άξονας Προτεραιότητας Τίτλος Πρόσκλησης -Αριθ. Πρωτ. Προϋπολογισμός

Δικαιούχοι

ΑΤ01

Περιβάλλον Υποδομές ύδρευσης,

Αριθ. Πρωτ. 14573/24-07-2020

(ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2)

Συν. 300.000.000€

Ελάχιστη δαπάνη:

250.000€ προ ΦΠΑ

ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Συνδέσμους Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΑΤ02

Περιβάλλον Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων,

Αριθ. Πρωτ.16402/28-08-2020

(6ΕΥ746ΜΤΛ-ΘΙ8)

200.000.000 €

(Ομάδα Α: 50.000.000 €, Ομάδα Β: 100.000.000 €, Ομάδα Γ: 50.000.000 €)

Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Αποχέτευσης της Χώρας

ΑΤ03

Περιβάλλον Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων,

Αριθ. Πρωτ. 14574/24-07-2020

(9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84)

150.000.000€ Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΑΤ04

Περιβάλλον Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,

Αριθ. Πρωτ. 18214/29-09-2020

(ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76)

220.000.000,00 ευρώ € Δήμοι

ΑΤ05

Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία,

Αριθ. Πρωτ. 14575/24-07-2020

(9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3)

150.000.000€

Ελάχιστη δαπάνη:

200.000€ προ ΦΠΑ

Δήμοι

ΑΤ06

Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών Aστική Αναζωογόνηση,

Αριθ. Πρωτ. 14576/24-07-2020

(ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ)

400.000.000€

Ανώτατη δαπάνη: 10 εκ. € προ ΦΠΑ

Δήμοι Περιφερειακών Ενοτήτων  Αττικής και Θεσσαλονίκης, Δήμοι πρωτεύουσες Νομών,  Περιφέρειες

ΑΤ07

Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων,

Αριθ. Πρωτ. 16401/28-08-2020

(65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ)

 

200.000.000  €

(ΟΜΑΔΑ Α: 40.000.000 €, ΟΜΑΔΑ Β: 60.000.000, € ΟΜΑΔΑ Γ: 100.000.000 €)

Δήμοι

AT08

Ψηφιακή Σύγκλιση  

Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Αριθ. Πρωτ. 19576/19-10-2020

(6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4)

 

130.000.000 € Δήμοι, Περιφέρειες

ΑΤ09

Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική βοήθεια Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος,

Αριθ. Πρωτ. 14577/24-07-2020

(Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ)

100.000.000€

Ανώτατη δαπάνη: 500.000 €προ ΦΠΑ

Δήμοι, Περιφέρειες, Σύνδεσμοι Δήμων, Νομικά Πρόσωπα Δήμων

ΑΤ10

Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ,

Αριθ. Πρωτ. 18213/29-09-2020

(681Β46ΜΤΛ6-749)

 

40.000.000,00 €

(ΟΜΑΔΑ Α: 30.000.000 €. ΟΜΑΔΑ Β: 10.000.000 €)

Δήμοι

ΑΤ11

Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας ( προσεισμικός έλεγχος),

Αριθ. Πρωτ. 14578/24-07-2020

(ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ)

40.000.000€

Ανώτατη δαπάνη: 620.000 €προ ΦΠΑ

Δήμοι

ΑΤ12

Περιβάλλον Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους,

Αριθ. Πρωτ 18215/29-09-2020

(6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3)

120.000.000  € Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Νομικά Πρόσωπα των Δήμων

AT14

Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021,

Αριθ. Πρωτ 20003/27-10-2020

(68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ)

50.000.000 € Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας

 

! Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για τις προσκλήσεις με κωδ. ΑΤ01, ΑΤ02, ΑΤ03, ΑΤ04, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ09, ΑΤ10, ΑΤ11, ΑΤ12, ΑΤ14: 31/05/2021

*Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας μέχρι  εξάντλησης του προϋπολογισμού.

 

Κωδ. Πρ. Χρηματοδοτούμενες δράσεις Ειδικές Πληροφορίες

ΑΤ.01

Xρηματοδότηση δράσεων σχετικά με:

 • Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού
 • Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού
 • Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού
 • Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού
 • Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων
 • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού
 • Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

 • Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.
 • Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου
– Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 250.000 € (προ ΦΠΑ)
– Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:*Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού,
*Εργασίες κατασκευής νέων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης

ΑΤ.02

Xρηματοδότηση δράσεων σχετικά με:

την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, των ακτών κολύμβησης και την συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω ομάδες:
– Ομάδα Α: Μελέτες, έργα και προμήθειες σε προβληματικές ως προς τη λειτουργία τους / ελλειμματικές υποδομές διαχείρισης λυμάτων οικισμών Α’, Β’ και Γ΄ προτεραιότητας,
– Ομάδα Β: Έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής έως 2.000 ισοδύναμους κατοίκους.

– Ομάδα Γ: i. Αναβάθμιση ΗΜ εξοπλισμού υφιστάμενης ΕΕΛ που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας ii. Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ)

– Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων

ΑΤ.03

Xρηματοδότηση έργων που αφορούν δράσεις όπως:

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων

– Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και έξυπνα συστήματα διανομής – αποθήκευσης – κατανάλωσης ενέργειας

– Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές/εξοπλισμούς και συσχέτιση αυτών με ποσοτικές και ποιοτικές

– Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα. Οι Μελέτες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης

– Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων (Ευφυείς εφαρμογές/δράσεις/συστήματα, απόκτηση εδαφικής έκτασης, Έργα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), Αρχαιολογικές εργασίες κλπ.)

– Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.

– Επιλέξιμη είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου

– Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι – μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων

– Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων.

ΑΤ.04

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, όπως:

(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων,
(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,
(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και
(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ)

– Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων

– Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα ή ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα

ΑΤ.05

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση:

– εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως:

·         βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών,

·         κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.),

·         εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

– Οριζόντιων επικουρικών δράσεων για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων (διοικητικά κόστη, αρχαιολογικές εργασίες, έργα ΟΚΩ κλπ)

– Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.

– Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου

– Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων

ΑΤ.06

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι δυνατή η χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με:

– Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος μέσω παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

– Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων, υποβαθμισμένων εκτάσεων, ανεγέρσεις και παρεμβάσεις δημιουργίας ή/και αναβάθμισης υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

– Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων, την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση περιοχών, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

– Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των περιοχών αυτών.

– Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ή/και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άπορους κλπ).

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία, συμπλήρωση, διεύρυνση, αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδότοπων, παιδικών χαρών ή/και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιμότητα.

– Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, συμπλήρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας, και των επιμέρους υποδομών τους.

– Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων και δικτύων άρδευσης εντός πάρκων, υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας (πχ υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης πλημμυρικών παροχών) σε πάρκα και περιοχές εντός ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Παρεμβάσεις αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση, διαχείριση βιομάζας περιοχών πρασίνου.

– Εφόσον απαιτείται (φύση και μέγεθος των ανωτέρω δράσεων/παρεμβάσεων) στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνονται ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (smart cities κλπ).

– Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.

– Επιλέξιμη είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες:

– Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού,

– Οι δαπάνες κινητού εξοπλισμού των κτιρίων (με εξαίρεση τα μουσεία και τα σχολεία).

 

ΑΤ.07

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του προτεινόμενου έργου. Θα χρηματοδοτηθούν έργα που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες και αφορούν:

– Ομάδα Α: Την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός οικισμού.

– Ομάδα Β: Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων.

– Ομάδα Γ: Την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α.

– Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Ομάδων

– Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης που θα αφορά έως δύο (2) κύρια υποέργα των ανωτέρω Ομάδων Α-Β-Γ.

ΑΤ.08

Ενδεικτικές επιλέξιμες δράσεις, ανά τομέα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, είναι οι κάτωθι:

-Πολιτική προστασία-ασφάλεια
– Κινητικότητα
– Υγεία-Πρόνοια
– Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
– Εκπαίδευση
– Πολιτισμός- Τουρισμός
– Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Κυκλική οικονομία
– Ενέργεια
– Επιχειρηματικότητα
– Αγροτικά
– Διαχείριση υδατικών πόρων
– Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων

ΑΤ.09

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων/προμηθειών στους κάτωθι άξονες:

– Πολιτική προστασία, προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.

– Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών

– Περιβάλλον

– Ψηφιακή σύγκλιση

– Κοινωνική συνοχή και

– Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση.

ΑΤ.10

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση έργων σχετικά με τη συντήρηση των δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, των σχολικών μονάδων και την προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

Χρηματοδοτούμενες δράσεις :

1. Ομάδα Α

– Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων,

– Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων

2. Ομάδα Β

– Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης

3. Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων

ΑΤ.11

6.    Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).

2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.

3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.

4. Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων (αρχαιολογικές εργασίες, δράσεις ΑΠΕ κλπ.)

5. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης με την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων

6. Επιλέξιμη είναι η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου

– Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης. Το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τα σημεία 1 και 2 (Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών & Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας), για κάθε Δικαιούχο, από το Πρόγραμμα είναι 120.000 € (προ ΦΠΑ).

– Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για το σημείο 3 (Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού), για κάθε Δικαιούχο, από το Πρόγραμμα είναι 500.000 € (προ ΦΠΑ).

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα:

– Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού

– Οι δαπάνες κινητού εξοπλισμού των κτιρίων.

ΑΤ.12

Η πρόσκληση αφορά στην  χρηματοδότηση δράσεων Ηλεκτροκίνησης και συγκεκριμένα προβλέπεται η χρηματοδότηση:
– ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:
1. Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
2. Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση)
3. Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)
4. Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:
1. Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
2. Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)
3. Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ
– η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού των ανωτέρω οχημάτων.
– η κάλυψη του εναλλακτικού καυσίμου των οχημάτων με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική δράση
Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων
οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι:
– η μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το κόστος συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων,
– ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
– η μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
– μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση 04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893), καθώς και την Οδηγία 2019/1161/ΕΕ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών μέσω της θέσπισης ποσοτικών στόχων στις δημόσιες προμήθειες,
– η μείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίμακα, και μέσω όλων αυτών και – η προστασία της δημόσιας υγείας.

ΑΤ.14

Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:
– Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων
– Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς
– Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές
– Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
– Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων

|