Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών σε επιλεγμένα δείγματα γεωτεχνικών ερευνών για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου” και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», έχει ανάγκη να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών γεωτεχνικών ερευνών. Γι’ αυτό το λόγο, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο κλάδο των εργαστηριακών δοκιμών, να υποβάλει οικονομική προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία.

Περιγραφή έργου:

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε επιλεγμένα δείγματα γεωτεχνικών ερευνών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΟΒΑΣ) Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Αναλυτικά, η Τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίζεται στους παρακάτω τομείς:

 1. Θα μεταβαίνει κατά τη διάρκεια των γεωτεχνικών ερευνών στις θέσεις εκτέλεσης των γεωτεχνικών ερευνών (γεωτρήσεων, φρεάτων) που εκτελούνται στα πλαίσια του έργου και θα συλλέγει αντιπροσωπευτικά δείγματα μετά το πέρας έκαστης θέσης έρευνας. Τα δείγματα θα τα συσκευάζει σε κατάλληλα ξυλοκιβώτια και θα τα μεταφέρει στο εργαστήριο για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Παράλληλα θα λαμβάνει και μετρήσεις στάθμης υδάτων καθώς και θα φωτογραφίζει τα δείγματα των γεωτρήσεων.
 2. Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε επιλεγμένα δείγματα των γεωτεχνικών ερευνών σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΓΤΕ 2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές

ΤΕΜΑΧΙΟ

40,0

ΓΤΕ 2.2 Προσδιορισμός φυσικής εργασίας εδάφους

ΤΕΜΑΧΙΟ

40,0

ΓΤΕ 2.3 Προσδιορισμός φαινομένου βάρους συνεκτικών υλικών

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,0

ΓΤΕ 2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών

ΤΕΜΑΧΙΟ

15,0

ΓΤΕ 2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας

ΤΕΜΑΧΙΟ

40,0

ΓΤΕ 2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων. Αδρανών υλικών

ΤΕΜΑΧΙΟ

40,0

ΓΤΕ 2.8 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο

ΤΕΜΑΧΙΟ

14,0

ΓΤΕ 2.11 Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας-πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο κατά PROCTOR

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,0

ΓΤΕ 2.12 Προσδιορισμός καλιφορνιακου λόγου φέρουσας ικανότητας CBR

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,0

ΓΤΕ 2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,0

ΓΤΕ 2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,0

ΓΤΕ 2.15.α Τριαξονική δοκιμή χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση της πίεσης πόρων(UU)

ΣΗΜΕΙΟ

20,0

ΓΤΕ 2.30 Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,0

ΓΤΕ 2.31 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης με προσδιορισμού μέτρου ελαστικότητας & του δείκτη Poisson

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,0

ΓΤΕ 2.32 Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,0

 1. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών. Μετά την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου (γεωτρήσεων, φρεάτων) και την περάτωση των εργαστηριακών δοκιμών του ως άνω πίνακα, ο Ανάδοχος θα συντάξει τεύχος αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών δοκιμών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:

Α.  Τεύχος παρουσίασης αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα φύλλα δοκιμών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Β.  Τεύχος αξιολόγησης ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών για κάθε θέση χωματουργικού στην οποία εκτελέστηκαν έρευνες και εργαστηριακές δοκιμές. Το τεύχος αξιολόγησης θα περιλαμβάνει όχι κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

 • Σύντομη παράθεση των γεωλογικών πληροφοριών
 • Περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών
 • Περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών
 • Περιγραφή του υπό μελέτη έργου
 • Η κατάταξη των υλικών με βάση το σύστημα USCS
 • Παρουσίαση του γεωτεχνικού προσομοιώματος
 • Tαξινόμηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των ερευνών
 • Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιμών (σχεδιασμού)
 • Πρόταση ετήσιας ανώτατης στάθμης υπόγειου ορίζοντα καθώς και ανώτατης στάθμης ορίζοντα 50-ετίας
 • Κατάταξη των προς εκσκαφή υλικών
 • Κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την 19/10/2020, ως εξής:

 • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ή Τααχυδρομικώς στη Διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας. ΤΚ. 22300, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διευθύνση info@parnonas.gr στην οποία επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διακριτικό τίτλο Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου με ΑΦΜ 094268680 ΔΟΥ Τρίπολης εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Ενεργώντας σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων των δημοσίων προσκλήσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς/ανάδοχοι των έργων που προκηρύσσονται ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται στο σύνολο των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Σκοπός της Eταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου με το παρόν είναι να ενημερώσει με διαφάνεια και πληρότητα τα φυσικά πρόσωπα για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται στα πλαίσια των έργων που προκηρύσσονται και των μεταξύ τους συμβάσεων και ταυτόχρονα να ενημερώσει τους εκτελούντες την επεξεργασία για τους όρους που θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσης και μετά από την ολοκλήρωση αυτής.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο για θέματα Προσωπικών Δεδομένων της Eταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου στο amanitara@parnonas.gr

Σκοπός επεξεργασίας

Η Eταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των οικονομικών φορέων ή/και αναδόχων συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των νόμιμων εκπροσώπων, τυχόν υπεργολάβων, ανθρώπινου δυναμικού ή ομάδας έργου με σκοπό την αξιολόγηση τους στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης του προκηρυσσόμενο έργου. Επιπλέον σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης καθώς και η τήρηση έννομων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.

Ποια δεδομένα συλλέγονται

Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου προέρχονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή ανάδοχο ή προκύπτουν από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές.

Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετίζονται με τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4412/2016, της τήρησης των συμβάσεων, της εκκαθάρισης δαπανών και της εξόφλησης αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσια των διαδικασιών ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

 • Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ποινικό μητρώο, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα
 • Στοιχεία επιχείρησης (ατομικής ή νομικό πρόσωπο): έναρξη δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεων και λοιπά από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση μη παύσης εργασιών, πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τραπεζικός λογαριασμός
 • Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου: ονοματεπώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ποινικό μητρώο
 • Στοιχεία ομάδας έργου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, γνώσεις και δεξιότητες, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου για την αξιολόγηση της συμμετοχής του οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης. Κατά το προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο λαμβάνουν χώρα επεξεργασίες που προβλέπονται σε κάθε διαδικασία σύμφωνα με Εθνική και Ενωσιακή διαδικασία όπως αξιολόγηση, επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς, αποθήκευση.

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από την Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου είναι η τήρηση έννομης υποχρέωσης όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της σύμβασης.

Διαβίβαση σε τρίτους

Τα παραπάνω δεδομένα των οικονομικών φορέων/αναδόχων δύναται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή και να επεξεργάζονται από εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου όπως είναι η εταιρεία τήρησης του μηχανογραφικού συστήματος, η νομική σύμβουλος και άλλοι, το σύνολο των οποίων δεσμεύεται με όρους τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Χρόνος τήρησης

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται επεξεργάζονται έως και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επεξεργασία αφορά την αποθήκευση, την τήρηση αρχείου, την έγερση αξιώσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον καθώς και πιθανούς ελέγχους από δημόσιες αρχές.

Δικαιώματα

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τα φυσικά πρόσωπα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορούν να ικανοποιηθούν υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων, στο amanitara@parnonas.gr ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ.22300

Επίσης τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600).

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η Eταιρεία Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την τεχνολογική και φυσική ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα αντικείμενα της υπηρεσίας, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η παραπάνω υπηρεσία θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από την κα Άννα Κορδονούρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: akordonouri@parnonas.gr

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Ο Διευθύνων Συμβουλος της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, πατήστε εδώ

|